ข้าพเจ้านางสาวมาลิสา ปัญจาศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

สรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีชาวบ้านบางกลุ่มที่สนใจและได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ชาวบ้านได้ดำเนินการตัดเย็บกระเป๋าด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ และการตัดเย็บหมวก อย่างจริงจังและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ชาวบ้านมีความคิดสร้างสรรค์ทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูปขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดูความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลปราสาท ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ มีการคัดเลือกลายให้เหมาะสมและแปลกใหม่ และทำให้ผู้คนที่สนใจในการทำผ้าไหมแปรรูปได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

2 เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในการเลือกสรร

3 เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนให้มากขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

     

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน การสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชนนั้นทำให้ทราบถึงการพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านด้านอาชีพและจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคง ผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ  โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือในชุมชนและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการทำบัญชีต้นทุนพื้นฐานได้ ผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจตลาดออนไลน์และขั้นตอนการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น facebook มีการสอนไลฟ์สดขายสินค้าให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม สอนการทำเพจ facebook เพื่อให้สินค้าได้เข้าถึงโลกโซเชียลมากขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในชุมชน ตำบลปราสาท ชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความสนใจเป็นอย่างมาก มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดโครงการอบรมแต่ละครั้งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะมาฟังอบรม ได้รับความรู้ และตั้งใจ นำไปปฏิบัติต่อในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน  และต้องขอบคุณไปยังคณะอาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทำให้โครงการแต่ละโครงการดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี

 

   

   

 

อื่นๆ

เมนู