ข้าพเจ้า นางสาว ลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เพื่อทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่

นอกจากวันสำคัญอื่นๆ ประเพณีบวชภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ได้จัดขึ้นทุกๆปี ถือเป็นวิถีที่ปฏิบัติ และสืบสานกันมาเป็นเวลานาน โดยเอกลักษณ์สำคัญที่เป็นจุดเด่นคือ การใช้ช้างในการแห่นาคไปที่วัดเพื่ออุปสมบท

ด้านอาชีพเสริมนอกจากการทำเกษตรกรรมหรือทำนา

มีการปลูกข้าวโพดและแตงโมเพื่อเป็นอาชีพเสริมในระหว่างรอการทำนาในฤดูถัดไป และมีการปลูกผักสวนครัวไว้จำหน่ายในพื้นที่ เพียงแต่มีจุดอ่อนตรงที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และมีอุปสรรคตรงที่ยังมีตลาดให้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่มากพอจะจัดจำหน่ายผลผลิตได้

อื่นๆ

เมนู