1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. สำรวจครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหาของครัวเรือน ใน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหาของครัวเรือน ใน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายจักรพันธ์  นิธิณัฐนันท์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-17 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 ตามแบบสอบถามส่วนบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านละเบิกหมู่ 14 บ้านหนองละเบิกหมู่ 4 และบ้านกะนังหมู่ 6 จากการลงพื้นที่สำรวจทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า ผลิตภัณชุมชนคือ การทอผ้าไหม รวมไปถึงการท่องเที่ยวนวัตวิถีในบ้านกะนัง รวมไปถึงการทำเค้กจากมันเทศ  และการค้าขายผลผลิตจากการเกษตรคือ มันเทศ  รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการทำนา  ทำไร่อ้อย  การปลูกแตงโม ปลูกข้าวโพด  และในการสำรวจแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่การระบาดของโรคโควิด แต่ชาวบ้านได้มีการป้องกัน โดยการใส่ผ้าปิดจมูกไม่ว่าจะเป็นการไปตลาดหรือการไปในที่ประชุมชน  และได้มีการคัดกรองก่อนเข้าไปในที่ประชุมชน เช่น ตลาดนัด ได้มีทีมงาน อสม. มาทำการคัดกรองประชาชนก่อนเข้าตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้ เจลล้างมือ และการรณรงค์สวมผ้าปิดจมูกเวลาออกนอกบ้าน

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าโครงการ อาจารย์นงนุช หอมเนียม และทีมงาน NS05 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทีได้จากส่วนกลาง นำมาสังเคราะห์ข้อมูลหาเป้าหมายในการพัฒนาสัมมาชีพ อาชีพเสริม และสินค้า OTOP  ให้กับชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ข้าพเจ้าในฐานะแอดมินได้รับมอบหมายงานให้นำข้อมูลรูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมงานมาตัดต่อทำเป็นวีดีโอของทีมงาน NS05 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและทีมงาน รวมไปถึงอาจารย์หัวหน้าโครงการที่ให้คำปรึกษา และทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่และการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลปราสาทของเรา

 

อื่นๆ

เมนู