ข้าพเจ้านายจักรพันธ์  นิธิณัฐนันท์ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมผู้นำ คืนข้อมูลสู่ชุมชน เป็นโครงการเกี่ยวกับการคืนข้อมูลที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจในช่วงเวลา 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน ข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการนำเสนองาน ออกแบบป้ายโครงการ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการได้นัดหมายข้าพเจ้าและหัวหน้าปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม COVID-19 WEEK

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรม COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เพื่อลดการระบาดของโควิด และกระตุ้นคนในชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน ข้าพเจ้ามีหน้าที่ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดิโอ COVID-19 WEEK

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำสุขภาพเพื่อสร้างสุขแบบองค์รวมบนพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 2019 และกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำความสะอาดศาสนสถาน และได้รับหมอบหมายสอนผู้เข้าร่วมโครงการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

อื่นๆ

เมนู