1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NSO3 มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NSO3 มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปัทมา จันทร์งาม  ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ   อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยทำการสำรวจข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ปัจจุบัน  ได้ทำการเก็บข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการระบาดนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จนทำให้ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ออกแบบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้

  1. การเว้นระยะห่างทางสังคม มีการงดกิจกรรมชุมนุม การเลื่อนจัดกิจกรรมออกไป
  2. การสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  3. การให้บุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่เสี่ยงรายงานสุขภาพต่อ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
  4. การส่งข่าวข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์
  5. การให้ความรู้ผ่านระบบเสียงตามสาย ผู้นำชุมชน และ อสม.

จากการเรียนรู้นี้ ทำให้ทราบว่า รูปแบบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับชุมชนอื่นๆ หากพิจารณาแล้ว หากชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลในลำดับต่อไป

 

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู