ข้าพเจ้านางสาวยุภา  หล้ามี ประเภทประชาชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ ทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI โดยกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มีดังนี้

1.ตำบลเป้าหมาย(อสม. 3 คน)

2.ลูกจ้างโครงการ(ผู้จ้างงาน 9 คน)

3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ(1 ครอบครัว)

4.ชุมชนภายใน(อสม.1 คน)

5.ชุมชนภายนอก(ผู้เข้ามาขายของจากนอกพื้นที่ 1 คน)

6.ผู้แทนตำบล(ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนตำบล 1 คน)

7.หน่วยงานภาครัฐ(อบต.หรือเจ้าหน้าที่อนามัย 1 คน)

8.หน่วยงาน อปท.(อบต. 1 คน)

9.เอกชนในพื้นที่(หน่วยงานเอกชน 1 คน)

โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทีมผู้ปฎิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการประเมินศักยภาพตำบล  การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเป็นต้น ในการลงพื้นที่จัดเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

หลังจากลงพื้นที่จัดเก็บแบบสอบถามแล้วนั้นทีมผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้ดูแลเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร แบ่งหน้าที่ในการคีย์ข้อมูลลงในระบบและวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู