การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ในชุมชนตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาทักษะของสมาชิกชุมชน โดยคณะทีมงานได้สอบถามข้อมูลพร้อมปรึกษาหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกับทางผู้นำชุมชน กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และสมาชิกในชุมชน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบฟอร์ม 02 ที่ทางคณะทีมงานได้ทำการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม ความรู้สึกหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ ในชุมชนตำบลบ้านด่าน พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 69.81 มีพฤติกรรมเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 30.19 ในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 83.36 ไม่มีการป้องกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 16.64 และในส่วนของความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 61.80 ไม่มีความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 38.20 จะเห็นว่าสมาชิกส่วนหนึ่งในชุมชนชนตำบลบ้านด่านยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค COVID-19  มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สมาชิกในชุมชนบางท่านมีการปรับประทานอาหารที่ยังไม่ปรุงสุก ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ใช้แก้วน้ำหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และยังไม่ทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองจากความเสี่ยง เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างเมื่อมีกิจกรรมที่ให้ชุมนุมกัน การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสจุดสาธารณะ

จากข้อมูลที่ได้ทราบจากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของข้อมูลจึงได้หาแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานได้วางแผนจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ในชุมชน ซึ่งจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องเเกี่ยวกับโรค COVID-19 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก COVID-19  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น การกักตัว การแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การตรวจโรค COVID-19ให้ความรู้เรื่องอาการของโรค COVID-19 เมื่อมีอาการควรปฏิบัติอย่างไร รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรทำไมถึงต้องฉีด เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้แก่บุคคลอื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู