บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์  ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์ 

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน จึงได้ทำการประชุมกลุ่มออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการสำรวจและลงพื้นที่นในสถานการ์ณ covid 19 ได้ ทำการประชาสัมพันธ์กระจายเสียงวิทยุขอตำบล  ออกให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชนอออกมาฉีดวัคซีน  รวมถึงได้แจก แมสและเจลให้แก่ประชาชนด้วย   และได้ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนและวัด 

ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เลือกหมู๋บ้านในการลงพื้นที่และช่วยยกระดับเศรษฐกิจดังชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้เลือกหมู๋บ้านตำบลชุมเห็ด คือ บ้านหนองไผ่ใหญ่  หมู่ที่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยจะช่วยยกระดับในด้านของเรื่องข้าวหอมดอกมะลิ 105 เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านที่อยากมีข้าวพันธุ์เป็นของตนเองและยกระดับข้าวให้ขายออกดีขึ้น 

โดยในเดือนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด หมู่ที่ 6  บ้านหนองไผ่ใหญ่ ศึกษาความต้องการของชาวบ้าน และได้นำเสนออาจารย์ประจำโครงการ  และได้เห็นตกลงกันว่าจะจัดกิจกรรมให้ตวามรู้ในเรื่องข้างเบื้องต้นก่อน 

ต่อมาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวบ้าน  บ้านหนองไผ่ใหญ่  หมู่ที่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เพื่อเตรียมการในการเปิดภาคเรียน ในวันที่  14  มิถุนายน  2564 ต่อไป  

และได้ทำการประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์ผู้ตวบคุมอีกครั้งเพื่อเสนองานและชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินการในเดือนถัดไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่   ในขณะนี้มีการระบาดของโรค covid 19 ระลอกใหม่ขึ้นและมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้มีปัญหาและยากต่อการเข้าพื้นที่ จึงทำให้ต้องแบ่งกระจายการเข้าพื้นที่กันออกไป  

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี 

 

อื่นๆ

เมนู