กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อเรื่องผู้เขียนวันที่หมวดหมู่categories_hfilter
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกธาตุ หมู่ที่8 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย26 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID09(1) การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑25 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์25 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ความประทับใจในตำบลโคกเหล็ก25 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
รายงานผล ปราสาท25 กุมภาพันธ์ 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)25 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
การลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 ของต.สวายจีก อำเภอ25 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
บทความเรื่อง…รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์24 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
นักพัฒนาดิจิทัล นพร. สำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด24 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID04 กลุ่ม(กพร.)ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด23 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID08(1)รูปแบบการปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์22 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
HS06 รายงานสภาพบริบทของตำบลแสลงพันและบ้านบุก้านตง22 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบทแบบบรูณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์22 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์22 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS07ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  22 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ22 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID02-ลงพื้นที่ บ้านโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์22 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)22 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
กระบวนการจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่เป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย21 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
การประกอบอาชีพ การเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านศรีสุข หมู่ 5 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์21 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
COVID-19 New Normal21 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 6 บ้านจบก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์21 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ21 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตพิหมู่1 (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)21 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านโคกสว่าง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์21 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนและปัญหาที่พบ ของบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID09(1) แหล่งโบราณสถานของตำบลเขาดินเหนือ20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)20 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID04 ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูล ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03 เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชน ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID02-ที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย ​ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)20 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ณ บ้านบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (นายวิฑูรย์ หินแก้ว)20 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านโคกเมือง หมู่ 620 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID02-ประวัติความเป็นมากรมที่ดิน20 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID04 เข้าศึกษาเครื่องเคลือบพันปี อำเภอบ้านกรวด และข้อมูล ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID03 เข้าศึกษาเศรษฐกิจอำเภอบ้านกรวด และข้อมูลตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID09(2)-การบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของชาวบ้านแต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID03 ลงพื้นที่สำรวจการประกอบอาชีพชาวบ้าน ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID03 การเตรียมความพร้อมในการอบรมและพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
สำรวจข้อมูลศักยภาพชุมชน20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID04 แหล่งเตาเผา ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID04 การขุดพบเครื่องเคลือบโบราณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด  20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสนวนใน ตำบลสนวน อำเภแห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID09(02)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณหมู่บ้านโคกกระชาย หมู่7 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ชีวิตอินดี้ที่บ้านยางน้ำใส20 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc08 science uncategorized
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบาชีพของชาวบ้านโคกเห็ดและบ้านหนองปรง หมู่ 4,11 และเป้าหมายที่ 16 ตำบลทำความดี ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านโคกเห็ดและบ้านหนองปรง หมู่ 4,11 และเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใน “ต.เมืองโพธิ์”20 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
สำรวจแบบสอบถาม บ้านเมืองโพธิ์วิถีอิสานใต้20 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID04 ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนและการประกอบอาชีพตำบลบ้านกรวด หมู่520 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของบ้านศรีสุข หมู่3 และเป้าหมายที่13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของชาวบ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 และสำรวจเป้าหมายที่14 ระบบยุติธรรมชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID04 เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด และสำรวจข้อมูลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 6 บ้านจบก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบาชีพของชาวบ้านชุมแสง หมู่ 2 และเป้าหมายที่ 6 การขุดสระน้ำประจำครอบครัว ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านบ้านชุมแสงหมู่ 2 และเป้าหมายที่ 7 จัดการวิสาหกิจชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID02-EP.01 ลงพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
SC08-02-1 ณ บ้านยางน้ำใส20 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
SC01หมู่4 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
SC05-02-15-Arisa20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
บทความที่ 1 ED01 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บ้านหถลุงเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองผักแว่น20 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC05-02-19-Supan20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED05-ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
SC05-02-1620 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่15 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้าOTOP20 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID01-บ้านแสลงโทน หมู่220 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบฟอร์มระดับจะลงบุคคล ครัวเรือน และชุมชนและผลกระทบจากโควิด-19(02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ความเป็นมาของประเพณีเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด20 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับ บุคคลครัวเรือนและชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด 19 (02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลครัวเรือน หมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SCO5- การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทองทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID09(2)]ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 12 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนดูแลประชาชนทุกคน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน และชุมชน หมู่13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ตำบล๑ มหาวิทยาลัย20 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID09(2)ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถาม 01 02 และ16เป้าหมายบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ลงพื้นที่สำรวจหมู่1 บ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 uncategorized science
ID09ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนบ้านชัยพัฒนา หมู่6 และเป้าหมายที่10 การจัดการตำบลปลอดภัย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
SC02- ทุ่งวังที่รัก20 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
sc05-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การประกอบอาชีพ การเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 8 บ้านสายโท 2 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID03 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
การสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS07 โคกลอย2 หมู่14 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 5 บ้านโคกปราสาท ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
MS07 ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านหนองเสม็ด ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC05-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
บทความที่ 1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านผักแว่น หมู่ 11 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ID01-การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลแสลงโทน หมู่ที่ 320 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านสำราญราษฎร์ หมู่ 7 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์20 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
SC08 – วิถีหนองเกาะแก้ว19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed04 u2t-news education
บทความที่ 1 ED01 การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed-01 u2t-news education
พอเพียงแบบสตึก19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc08 science uncategorized
SC01 – ลงพื้นที่สำรวจบ้านปะคำ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
SC05- 02-1719 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID04- ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล หมู่12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED04 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID01-หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสื่อสารชุมชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC01 – ลงพื้นที่สำรวจบ้านจาน ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
Survey area according to integrated economic and social lifting project, 1 university, 1 sub-district (university to sub-district) (Create glass roots for the country) Tambol Yayamwattana Chalermprakiat District, Buriram Province19 กุมภาพันธ์ 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ID08(2)บริบทความเป็นมาของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
SC05 – การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรในตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc05 uncategorized science
SC05-การลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมายและแบบฟอร์ม 06 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC-05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
SC08-02-0819 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC08-02-1619 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
บทความที่ 1 ED01 การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
SC05 สินค้า O-TOPในชุมชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
ID09 มีการขุดสระน้ำประจำครอบครัว ตำบลเขาดินเหนือ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC-01โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 อำเภอห้วยราช ตำบลเมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
SC05-การตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ บ้านเมืองโพธิ์ และบ้านประดู่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
SC08 – “ฅน” บ้านเฮาชาวหนองเกาะพัฒนา19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
MS07 บ้านไทยเจริญ หมู่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
สำรวจข้อมูล 16 เป้าหมาย การเก็บข้อมูลระดับบุคคล บ้านตรุง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID13นายนพก้าว ไสแสง สานสัมพันธ์ชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID01-บริบทหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC01 – ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านปะคำ หมู่2 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองตะเคียน หมู่12 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC05-เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
MS07 บ้านโคกลอย ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านที่2 บ้านฉันเพล ในตำบลเขาดินเหนือ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
บริบทชุมชน ตำบลจรเข้มาก19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ED05 แบบสำรวจตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed05 u2t-news education
รายงานผลการปฏิบัติงาน (เดือนกุภาพันธ์) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบรายตำบลแบบบรูณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
SC01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
MS07 บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
SC05 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID02-ลงพื้นที่สำรวจ หมู่7บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนและครัวเรือน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID09 การจัดการตำบลปลอดภัย ตำบลเขาดินเหนือ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
Sc05-บทความรายงานผลการปฎิบัติงาน19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต ตำบล ดอนกอก หมู่.1 และ หมู่.13 อ นาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag032 uncategorized agricultural
SC05-บทความรายงานผลปฎิบัติงาน19 กุมภาพันธ์ 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
02-PITTAWAT-ID08(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 1 อปตและองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID03 ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึกบ้านหนองเกาะแก้ว หมู่12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID02-การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนและครัวเรือน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID07-บริบทชุมชนบ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
SC08-02-1319 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ลงพื้นที่เดือนที่ 1 บ้านพะไล ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID09การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้านใหม่นำเจริญ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลยายแย้มวัฒนา19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
MS07 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ED01-บทความที่ 1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
SC08 วิถีชีวิตในแบบบ้านขาม19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID13 นพก้าว สานสัมพันธ์ชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID01-การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ที่6และหมู่ที่7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID08(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ ๓ สามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS07บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ณ หมู่12 บ้านหนองตะเคียน19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
เทใจให้ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
ทุ่งวังเมืองเนินสูง ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID03 หมู่1 บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
Thung Wang Model19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
แหล่งน้ำในตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC-02 หลงรักเธอที่ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ความประทับใจในตำบลทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่11 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ED01 บทความที่ 1 เก็บข้อมูลภาคสนาม บ้านสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมพรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านลำดวน หมู่ที่2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ชีวิตดีที่ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ชีวิตร่มเย็นเริ่มต้นที่ ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC02- “ทุ่งวัง”วาไรตี้19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02-“ความสุขที่หาไม่ได้จากในเมือง”19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ความภูมิใจของศิษย์หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
เปิดประตูสู่ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID07ปราสาทเมืองต่ำ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนคนบ้านโคกเมือง19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
เธอชื่อทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC-02 “เสน่ห์บ้านทุ่ง(วัง)”19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC-02 ความประทับใจแรกในทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID04ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านกรวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC02- มิตรแท้ที่ทุ่งวัง19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02 – มาแล้วเด้อ “ทุ่งวัง” อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID09 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลเขาดินเหนือ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED 05 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามบ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
ID09(2)-มารู้จักกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) : สิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09 สำรวจข้อมูล 16 เป้าหมายและแบบฟอร์ม01-02ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC08-02-0919 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID09 บทความสำรวจการพัฒนากลุ่มเปราะบาง ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC08-02-1519 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ บ้านดอนกอก ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
กลุ่ม AGO1(1) บทความผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ และบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID02-การเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
SC02 – วิถีชีวิตของชุมชน “ทุ่งวัง”ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
DI01-การลงพื่นสำรวจบริบทของชุมชนบ้านหนองบอน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ID09ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านฉันเพล ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
sc03 ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล19 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมูที่6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่7 บ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ED05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
ID-04 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ตำบลบ้านกรวด19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การส่งเสริมพัฒนาธนาคารขยะชุมชน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
บทความที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนและผลกระทบจากโรค COVID-1919 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
MS01(3) – ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง กพร.หน่วยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS01(3)ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
HS02 การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง (กลุ่ม กพร.)19 กุมภาพันธ์ 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs-02 humanities
ID03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไม้กวาดด้ามยาว บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID03 วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
การประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนหนองตะไกร้ ต.ดงอีจาน จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
โคกหนองนา Model ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ID03 ลงพื้นที่สำรวจตำบลหินลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความที่ 1 ED01- เรื่องการลงพื้นที่เก็บข้อมูล19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความหมู่6บ้านโคกสูง ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID01-อาชีพเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและบริบทของหมู่บ้านแสลงโทน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 719 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID08(1)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ED01 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 12และ หมู่16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความที่1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านพะไลพัฒนา หมู่ 1219 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
AG03-2 การลงสำรวจและเก็บแบบสอบถวามข้อมูลประชาชนชน ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ณ โนนดินแดง19 กุมภาพันธ์ 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
ID03 การลงพื้นที่สำรวจตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID01-บริบทชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ 7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ออกพื้นที่สำรวจ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ 19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 0119 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่สำรวจอาชีพ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID03 แหล่งน้ำชุมชนตำบลหินลาด ลงพื้นที่สำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายดัสกร บุญญา จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 0119 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID09 การลงพื้นที่สำข้อข้อมูลเบื้องต้นตำบลเขาดินเหนือ สภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID01-ชุมชนตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ลงพื้นที่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 10 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID01-ประวัติความเป็นมา และสภาพทางภูมิศาสตร์บ้านหนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID04 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03 การจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือนของ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID03 ลงพื้นที่สำรวจบ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายอัตชัย ทองพูน จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 0119 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การปลูกยางพาราบ้านดงพัฒนา และบ้านดงเจริญ19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม01 บ้านเมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 uncategorized science
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนม19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การลงพื้นที่สำรวจการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
02-NATTAPHON-ID08(1) เป้าหมายที่ 15 ระบบสื่อสารชุมชนรวมสื่อดิจิทัล19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01 (2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโก และบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
การลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแบบฟอร์ม01 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED05 การลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจหมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
ID01-วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเเสลงโทน หมู่ที่ 319 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ลงพื้นที่เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลของชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การลงพื้นที่สำรวจการปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ หมู่บ้านดงสันติ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 0119 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
สำรวจผลิตภัณฑ์OTOPผ้าไหม19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโกและบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
การผลิตสินค้า OTOP ผ้าไหมโควา19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องพัฒนาการเกษตรและความเป็นอยู่ของชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การลงพื้นที่สำรวจการทอผ้าใหมตีนแดง19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ED05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการบ้านสามเขย หมู่ที่ 13 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน หมู่1 บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1-1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
การลงพื้นที่สำรวจเรื่องการปลูกกล้วยและทำกล้วยเบรคแตก19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การลงพื้นที่สำรวจการประกอบอาชีพของคนในตำบล19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED04 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน(01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
MS01 ลงพื้นปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลกระสัง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)19 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID02-การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระดับบุลคล ครัวเรือน หมู่บ้านโคกเบง หมู่ที่8 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
SC08-02-19 หนองเกาะเด้อ19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
สำรวจข้อมูลการปลูกผักออแกนิคไว้กินเอง19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านใน ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมูที่6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่7  บ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการนำมะม่วงมาเเปรรูปเป็นมะม่วงกวน บ้านหนองไทร19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่ 1 บ้านลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ID03 งานหัตถกรรม ทอเสื่อกก บ้านถนนน้อย ต.หินลาด19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่5 ตำบลบ้านกรวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ED05 การลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
เรื่อง AG03(1) ตำบลพรสำราญ19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อเป็นสินค้า OTOP ของตำบลทุ่งจังหัน19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ED05 การลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
ทำการเกษตรในชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag012 uncategorized agricultural
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโนนเจริญ หมู่2 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag012 uncategorized agricultural
การเลี้ยงหอยจุ๊บ19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผ้ามุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่5 หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ED 05 การลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ บ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
เมืองโพธิ์เซราะกราวบ้านแอง19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
การลงพื้นที่สำรวจคนในชุมชมที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
การสำรวจข้อมูลภาคสนามของพื้นที่บ้านบุก้านตงพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID09 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเขาดินเหนือ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
HS08 รายงานการสำรวจข้อมูล บ้านบุตาริด หมู่ 12 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
               บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านสวายสอ และบ้านโคกสำราญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์          19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ID08(1) บริบทภาพรวมของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID03 ลงพื้นที่สำรวจตำบลหินลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
MS07 รายงานผลการปฎิบัติงานลงพื้นที่หมู่บ้านสินพัฒนา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
SC01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านไผ่น้อย ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID08(2) การลงพื้นที่ของกลุ่มตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมทำพานบายศรี บ้านดอนตาอยู่19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID02-จุดแข็งของบ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมแบบบูรณาการ รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ID13: ประโคนชัยใครว่าเป็นทางผ่าน19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID04 รายงานการปฏิบัติงานตำบลบ้านกรวด โดยพนิช สมสะอาด ประเภทประชาชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ED05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
(ED05)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านหนองสะแกและหมู่บ้านประดาจะบก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
ID01-การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 419 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน บ้านปราสาทพร หมู่ 12 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC01-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านจาน หมู่ 9 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
SC04_02_ความยิ้มแย้มที่โคกเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1 )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และหมู่บ้านแคนเจริญตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
ID08 (2) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านหนองเเวง ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED05 การลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจบ้านเจริญสุข หมู่ 1 12 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC04_02_เห็ดสร้างรายได้ที่โคกเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC04_02_ชีวิตเรียบง่ายสุดสบายที่โคกเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านกรูด และบ้านปะคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
HS06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านคู หมู่ที่ 6, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10, บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส covid -19 ของประชาชนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
สำรวจกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
sc04_02_สระน้ำสามัคคี19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านเมืองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC04_2_อัธยาศัยของยายปราณี19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID13-ฉันมาทำอะไร….มาดูกันเถอะ19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชนบ้านด่าน19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC04__02_โคกเหล็กในความทรงจำ19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID08(2) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านหนองแวงหมู่ที่ 6 เเละบ้านสันติสุขหมู่ที่ 11 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
lD08(2)ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานบ้านสันติสุข หมู่ที่1119 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS08 – ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านโคกสำราญ บ้านหนองบัวและบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
การปฏิบัติงาน : ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)19 กุมภาพันธ์ 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID10-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
สินค้าโอทอป (OTOP) ในชุมชนตำบลบ้านด่าน19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ED 05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบล ถลุงเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้จัดการกับระบบน้ำในแปลงเกษตร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือน ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
SC04_02_ตำบลโคกเหล็กบ้านเกิดของฉัน19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID13 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรฤทัย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
AG03(2) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 4 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag032 uncategorized agricultural
ปัญหาความขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชนตำบลบ้านด่าน19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
AG01(2) ตำบลบ้านคู บทความผลปฎิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
แหล่งน้ำแร่เพื่อชีวิตบ้านซับเจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ออกพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
ID08(2) การสำรวจข้อมูลชาวบ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
เกษตรผสมผสานบ้านโนนสำราญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ED๐๑-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ ๘ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
บริบทชุมชน ชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ID09(2)-บทความแนะนำประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน กลุ่มงานกพร.(ศศิวัลย์ รัตน์ประโคน)19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
วิถีชีวิตหมู่บ้านไผ่น้อย19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ED01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบล ถลุงเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง และหมู่บ้านเมืองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
การทอเสื่อในชุมชนตำบลบ้านด่าน19 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ความหวังของชาวบ้านที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
AG02(1)-กลุ่ม(กพร.) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ag021 uncategorized agricultural
NS02 การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 256419 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
บ้านประดู่ เกษตรปลูกข้าว O-TOP ผ้าไหมงามล้ำ19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED02 ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 ผู้ปฏิบัติงาน ก.พ.ร. สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบุ หมู่5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย19 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
SC04_02_น้ำใจชาวโคกเหล็กที่ฉันประทับใจ19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
โครงการโคกหนองนาโมลเดล และการปฎิบัตงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
เก็บข้อมูลบ้านหนองม่วงน้อย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (HS08)19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การประกอบอาชีพ การเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่5 และหมู่13บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกรวด ประจำเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC04_02_บรรยากาศดีที่โคกเหล็ก19 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ED01-ผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-01 education uncategorized
ED05 บ้านหนองแห้ว บ้านโคกศรีละคร บ้านป่ารัง ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
จัดการวิสาหกิจชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
HS08 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน (กพร.)19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโนนเจริญ หมู่ 3 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
AG03-2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลดอนกอก – โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ag032 u2t-news agricultural
ED04ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และผลกระทบจากโรคโควิท-1919 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่ 8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
สำรวจข้อมูลโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลห้วยหิน ตำบลไทยสามัคคี ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS08 บริบทชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID13 มัทนีจะมาเล่า ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่1119 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID02-ชุมชนและครัวเรือน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS-08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ต.เมืองแฝกอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ HS05ผ้าไหมลายยกขิด นางสาวพรพรรณ สงคราม19 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม01บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS02 ตำบลชุมเห็ด19 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
MS01(1) ต.กระสัง อ.กระสัง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำนักงานประกันสังคม19 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การลงพื้นที่บ้านดอนกลอยหมู่12ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
เก็บข้อมูลบ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ HS0819 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความสรุปการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบ้านสามขาพัฒนา ม.๑๐ ต.โนนเจริญ19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
SC01 บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช19 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
AG03-2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลดอนกอก19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต ตำลบ ดอนกอก หมู่.13 1 อ นาโพธิ์19 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ID01-บริบทชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ที่4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID10 การรายงานผลปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนางสาวอัญมณี กังขรนอก19 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของครัวเรือนและผลกระทบโควิด-19 หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID10ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564โดยนางสาวนภัสนันท์ ลาศรี19 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID05 การเดินทางโดยสารสาธารณะสู่ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร19 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
มาทำความรู้จักวัดแจ้งหมู่1 ต.ประโคนชัย19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID02–การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ED02 ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัลของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 สำรวจข้อมูล การวิเคราะห์รายรับ- รายจ่าย ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
ID13-ฉันมาทำอะไร มาดูกันเถอะ(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ )19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุลคล ครัวเรือน บ้านโคกย่าง หมู่2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS03 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม-บ้านสนวนนอก หมู่ที่2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยนางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ED01- ผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร.19 กุมภาพันธ์ 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ภาพรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS03 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256419 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,05และ06 บ้านตะโกน้อยหมู่10ตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโนนเจริญ หมู่4 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านบุแปบหมู่ 7  ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ HS0819 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
(NS02) การปฏิบัติงาน ณ กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กพร.)19 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, พยาบาลศาสตร์ns-02 u2t-news nursing
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ชีวีชนบทบ้านหนองไทร/หนองบัว/หนองม่วง/และบ้านน้อยพัฒนา ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ธณัฐดา ชัยปลัด (ID13) : การปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและชุมชน บ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
D13 : phatthira-mint : เมืองตลุง ผลกระทบจากโรคโควิด-1919 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MIS01(1)18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms011 uncategorized management
ID01-การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอประโคนชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256418 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
AG 30-2 การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านโคกสะแทนหมู่ที่10 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag032 agricultural
HS08 – ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความบทแรกของการทำงาน (เดือนกุมภาพันธ์)18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
การคมนาคมในชุมชนบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
SC04_02_ความร่วมมือของคนในโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 บ้านหนองไทร/หนองบัว/หนองม่วง/น้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ลงพื้นที่บ้านหนองไทร/หนองม่วง/หนองบัว/น้อยพัฒนา ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
(MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
NS01 บุญเดือนสิบ (แซนโดนตา) อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
MIS01(1) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID13 : BON VOYAGE !18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสนวนใน หมู่ 3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
สถานศึกษาและปัญหาเด็กและวัยรุ่นชุมชนบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล HS06 รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID05 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID13-ก้าวแรกของการทำงานในมหาลัย(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ )18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
MS01 หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
MS01 (1) ลงพื้นปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
(ID13)นางสาวกรรณิการ์ บูรณ์เจริญ : ลงพื้นที่ เรื่องเล่าจากคุณยายนาค สวัสดี18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
MS03 การลงพื้นที่สำรวจ18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ED02 จิตอาสาสู่การปันสุขตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
HS08-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 บ้านทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                    18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS03 การลงพื้นที่สำรวจ18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
HS05 ลงพื้นที่ หมู่2บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID02-ครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID13-พบพาน-งานครั้งแรกของชายวัย 2218 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID01-ทักษะอาชีพของประชาชนและบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
เรื่อง AG03(1) ตำบลพรสำราญ18 กุมภาพันธ์ 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ED03 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพ16เป้าหมายและลงพื้นที่ในการเก็บสำรวจ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
AG01-(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บ้านสะยา หมู่ 3 บ้านรุนตะวันออกหมู่ 5 บ้านรวมโชค หมู่ 11 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
NS02ปฏิบัติงานในเดือนกุมพาพันธ์ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID13 : น้ำใจที่ไม่มีวันหมดของคนประโคนชัย หมู่418 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ลงพื้นบ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID13-นางสาวพรรณวรท พวงประโคน : การลงพื้นที่หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0518 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs05 humanities
บันทึกครั้งแรกของการทำงานในมหาลัย (บทความเดือนกุมภาพันธ์)18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ID05 ต้นแบบบ้านส่งเสริมการเกษตรตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลจันทบเพชร18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID13-งานครั้งแรกของชายวัย 22 พบพาน18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
Ns02ปฏิบัติงานในเดือนกุมพาพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลบ้านกรวดเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID08 การสำรวจข้อมูลครอบครัวและผลกระทบโควิด-19 หมู่บ้านโนนเจริญ ม.4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID02-บริบทชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID13-Futto and His First Time Working ฟุตโตะและการทำงานครั้งแรกของเค้า : นฤเบศร์ คำประโคน18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0518 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC04_02_ส้มตำอร่อยที่โคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID05 ประวัติความเป็นมา ทำเลที่ตั้ง และสภาพภูมิประเทศของ ตำบลจันทบเพชร18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ED02 ความเป็นมาของตำบลปลอดภัย ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
MS01 ลงพื้นปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลกระสัง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ED 03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ตำบลถาวร18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 uncategorized education
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านหนองบัวราย หมู่7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID13 : ทุกท่านต้องรู้ หมู่ 9 ตำบลประโคนชัย18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID08(2) ลงพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่ที่6 เเละบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS06 – ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ผู้ปฏิบัติงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ (กพร.)18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานปัญหาและความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 uncategorized nursing
การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านนาขามหมู่ที่11ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ED03 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพ ๑๖ เป้าหมาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กพร.)18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 uncategorized nursing
ED05 การลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
SC04_02_ธรรมชาติอันล้ำค่าที่พบในตำบลโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID13-แรกการปฏิบัติงาน : กนต์กร_ก.พ.18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ED03สำรวจ​กลุ่มอาชีพ18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ED02 “การจัดสรรทรัพยากร ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความผูกพันทางวิถีชีวิต ความเชื่อ ของคนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 การพัฒนาระบบสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ed-02 uncategorized education
AG02(3)ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลบ้านเบ็ญ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag023 agricultural
ID08 สำรวจเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านโนนเจริญหมู่ที่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ลงสำรวจครั้งที่118 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
นางสาวชุติกาญจน์ พรานโน (ID13): การลงพื้นที่สำรวจ 16 เป้าหมายและเก็บข้อมูลภาคครัวเรือน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ED03 ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย และแบบฟอร์ม 06 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ED03โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
SC04_02_เสื่อกกของคุณยายละม่อม18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_02_คุณป้าแห่งโคกเหล็กที่ฉันประทับใจ18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
AG03-2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag032 uncategorized agricultural
NS01 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ จากสถานการณ์โควิด-1918 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
็HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 1,11,16,18 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ED03-การสำรวจ 16 เป้าหมาย ตำบถาวร อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 uncategorized education
SC04_02_บ้านหนองหว้าแห่งโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
AG03(1)-โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
ED03 ปฏิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพ ๑๖ เป้าหมาย ตำลบถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
การประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
MS01(3)ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ED-05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านพูนสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสังMS01(1)18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
NS03 กลุ่มอาชีพสตรี กับการสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดิน (กพร.)18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MSO1(3)ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
การประกอบอาชีพ การเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID05 รูปแบบการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID08ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านโนนเจริญหมู่ที่1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
NS 04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล รายบุคคลในพื้นที่ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
MSO1(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS03 ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
โคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED02 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำประจำครัวเรือนหรือประปาชุมชน ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1,11,14,16,18 ตำบล.ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ID 10 ผลการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนายศักดิ์มงคล ศิริมา18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC04_02_ธรรมชาติและอาหารในโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID-10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนางสาวปวีณา พันธ์คูณ18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS07-บ้านโคกสามัคคี ตำบลไทยเจริญ18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
SC07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
sc-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
ID10 ผลการปฎิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ED02 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 การลงพื้นที่สำรวจการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NSO3 มาตราการการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564โดย นางสาว วนาวิน ศรีสอาด18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS 02 ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS02 ตำบลชุมเห็ด18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID05 อ่างเก็บห้วยตะโก แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งจันทบเพชร18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms011 management uncategorized
บทความการลงสำรวจพื้นที่ในเดือนที่ 1 ns01 ตำบลบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
HS01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำปุ๋ยเม็ดอัด18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs01_ humanities
NS03 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ตำบลกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
AG03 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS02 ตำบลชุมเห็ด18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
sc-07โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC-07การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID-06 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
ED02 การลงพื้นที่สำรวจการฝึกทักษะอาชีพ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
หลักสูตร์ HSO2 ที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนและชุมชน ต่อ 1 ครัวเรือน18 กุมภาพันธ์ 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, ไม่มีหมวดหมู่hs-02 uncategorized humanities
SC04_02_อัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS0ตำบลชุมเห็ด18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 uncategorized nursing
ED02การจัดการกลุ่มวิสหกิจชุมชน18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองใหญ่-HS05ผ้าไหมลายดอกยกขิด-18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs05 humanities
SC-07 โครงการการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐานเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านโกรกขี้หนูเก่าต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ID05 ตลาดช่องสายตะกู ในสภาวะช่วงการระบาดโควิด 1918 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS01บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS01 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ของหมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms013 uncategorized management
SC-07ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC04_02_ เกษตรกรรมในโคกเหล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
[MS03] ลงพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโกรกขี้หนูใหม่ หลักสูตรNS02 ตำบลชุมเห็ด โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมเเบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 uncategorized nursing
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ชุมชนตำบลดอนกอก18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag032 agricultural
HS05 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs09 humanities uncategorized
ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS02ตำบลชุมเห็ด18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
AG03(1) ตำบลพรสำราญ18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลเสม็ด18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MSO1 (3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ID06-ตำบลสายตะกู เรื่องดนตรีพื้นบ้าน18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านหนองโสน หมู่บ้านโสนน้อยพัฒนา18 กุมภาพันธ์ 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs-02 humanities
MSO1 (3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
สรุปการลงเก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag032 uncategorized agricultural
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
AG 03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
MSO1(3)เก็บข้อมูลการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนิน18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms013 uncategorized management
NS01 แหล่งน้ำในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
ID05 ต้นแบบบ้านการจัดการคัดแยกถังขยะ18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
SC-07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเสม็ด18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบัว หมู่3 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
AG03(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลระครู ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID06-ตำบลสายตะกู บุคคลตัวอย่างทางด้านกีฬาฟุตบอล ของตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 256418 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือน ตำบลเมืองแฝก18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC-07 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
ความก้าวหน้าการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs-01 humanities uncategorized
ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC-07 การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
SC01 ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 1 บ้านเมืองโพธิ์ ต. เมืองโพธิ์ อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 u2t-news uncategorized science
MS01 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
AG 03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02)18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
บทความ บ้านโคกสง่า ตำบลไทยเจริญ18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID01-บริบทหมู่บ้าน หมู่2 ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
AG 03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
SC-07 โครงการการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐานเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
AG02(1)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่8 บ้านรุนตะวันตก และหมู่12 บ้านหนองมะค่า ตำบล บัวทอง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag021 agricultural uncategorized
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ต.กระสัง อ.กระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
AG02(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
AG03(1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
NS03 บทบาทผู้นำกับการพัฒนาชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 การเริ่มต้นพัฒนาสู่โคกหนองนา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
AG03(1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
็HS07ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID8(1)9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด18 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID05 แวะเที่ยวปราสาทเก่า ปราสาทไบแบก18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ, ไม่มีหมวดหมู่hs07 uncategorized humanities
AG03(1) กลุ่ม (กพร.) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (บัณฑิตจบใหม่)18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID06ตำบลสายตะกู ประวัติศาสตร์ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NSO3 การจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
บทความ18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID06 ประเพณีชาวไทย-ลาว(บุญข้าวจี่) ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID06-ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด การเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว(ด้วงสาคู)แบบประยุกต์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
Ms01(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
lD06-ตำบลสายตะกู อาชีพเสริมเกษตรกร การเพาะเลี้ยงหนูพุก ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
NSo3 ระบบความยุติธรรมของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูล01 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 กุมภาพันธ์ 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
ID05 ยางพารา…พืชเศรษฐกิจใน ตำบลจันทบเพชร18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID02-สำรวจเก็บข้อมูลชุมชนและครัวเรือน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ED02 อปท.และองค์กรชุมชนมีสรรถนะจัดการสูง18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ed-02 uncategorized education
NS 03 รางวัลความภาคภูมิใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ED02 การลงพื้นที่สำรวจระบบความยุติธรรมตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
Ms01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS03การจัดการขยะตำบลในเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
MS03 การจัดการขยะมูลฝอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ID06-ตำบลสายตะกู การทำอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การลงพื้นที่ปฎิบัติงานตบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms012 management uncategorized
NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สู่สินค้า OTOP18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
AG03(1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
นางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID06-อาชีพเสริมเพาะเลี้ยงกบเกษตรกร ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
Hs09 ตำบลพระครู ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
AG-03(1) กลุ่ม กพร.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
MS03การจัดการขยะชุมชนตำบลในเมืองเทศบาลเมืองบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
การลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล18 กุมภาพันธ์ 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพลับพลาชัย (กลุ่มกพร.ตำบลจรเข้มาก-ID07)18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
การเจ็บป่วยเรื้อรังของประชาชน ในชุมชนบ้านด่าน18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 uncategorized nursing
์NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
AG03(2) – ข้อมูลชุมชนบ้านหนองแวงหมู่ 2 และ บ้านโคกกุง ม.7 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์ms012 u2t-news management
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
NS03 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยสู่สินค้า OTOP” ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID10 ผลการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)18 กุมภาพันธ์ 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
NS03 การจัดทำแผนที่เดินดินชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ระยะสำรวจ)18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
ID06-ตำบลสายตะกู การทอผ้าไหมของชุมชนสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 256418 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์ms012 u2t-news management
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ED02 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
MS04ลงเก็บข้อมูลตำบลสวายจีก18 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms04 management uncategorized
หลักสูตรMS07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
AG03(1) ตำบลพรสำราญ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-1918 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
ID06 : ตำบลสายตะกู การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน การทำขนมจีน บ้านสายโท12กลาง ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID06 – ตำบลสายตะกู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
AG03(1) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
NS03ความเข้มแข็งของกลุุ่มผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจัง หวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ID-06 ตำบลสายตะกู การจักรสานในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ศูนย์ดำรงธรมที่ว่าการอำเภอสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
ED-05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านระเบิก ม.7 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
ED02 สำรวจข้อมูลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง18 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NS03 ระบบการสื่อสารของชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
Ns03 เกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัยของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
การลงพื้นที่ปฎิบัติงานตำบลบ้านปรือ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
ชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms012 management uncategorized
ID06- ตำบลสายตะกู การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID07 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ที่12 บ้านโคกปราสาท ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID-06 ผ้าไหมมัดหมี่18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
ED05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
การลงพื้นที่ ต.พระครู18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms012 management uncategorized
MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
NS03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานสู่สินค้า OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะสำรวจ)18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)18 กุมภาพันธ์ 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID-ตำบลสายตะกู การทอเสื่อกก ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บริบทชุมชนหลังสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
ID 10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย นายชโลธร แสนคนึง18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
HS09 ลงพื้นที่การเก็บข้อมูล ตำบลพระครู18 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
NS03 การประกอบอาชีพของประชาชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
ID-06 โรคฉี่หนู18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ18 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ข้าพเจ้านางสาว ณัฐชา รินนรา ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS02: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 management uncategorized
ED03นักพัฒนาดิจิทัล (นพร.) อำเภอละหานทราย18 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
NS04 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS05 ต.เมืองแฝก รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256418 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
[HS05] ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01, 0218 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC03กลุ่ม(กพร.)ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน18 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
HS01 – กลุ่ม(กพร.)ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรองhs-01 humanities
MS02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ HS0518 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0518 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID05 คุณรู้จักจันทบเพชรไหม? เมืองชายแดนใต้สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ศาสนสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของหมู่ที่ 18 วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ID06-ตำบลสายตะกู ผักสวนครัวรั้วหน้าบ้าน ของหมู่ 3 บ้านสายโท11เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HSO1 เก็บข้อมูลการทำปุ๋ยอินทรีย์และข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลในชุมชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs01_ humanities
AG01(2) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag012 uncategorized agricultural
อาชีพเสริมของหมู่ที่ 20 บ้านเสม็ด (ไม้กวาดทางมะพร้าว)18 กุมภาพันธ์ 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสัง (กลุ่ม กพร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์18 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
โครงการสำรวจ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ NS0418 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-04 uncategorized nursing
ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ MS0618 กุมภาพันธ์ 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS01ตำบลหนองกง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (นักศึกษา)18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs-01 humanities
MS06 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS06 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโคกใหม่ ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนายกฤษณะ แก้วงาม18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID-06โบสถ์ไม้วัดโคกกระชายใต้18 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 uncategorized management
ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยนางสาวรตนพร ฉิ่งเล็ก18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS03 บทบาทผู้นำกับการพัฒนาชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
HUSOC01ลงพื้นที่ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูล หมู่บ้านหนองกง หมู่บ้านโคกพัฒนา หมู่บ้านตาตึ๊ด18 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs-01 humanities uncategorized
ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย นาย ภาณุพงศ์ แสนดี18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID 10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยนางสาวสุนิษา แก้วสีแสง18 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : February18 กุมภาพันธ์ 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
HS09 – ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถาม HS04-ตำบลผไทรินท์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
HS01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลหนองกง17 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs-01 humanities uncategorized
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ HS0517 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID06-ตำบลสายตะกู ความหลากหลายของภาษาในท้องถิ่น ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 256417 กุมภาพันธ์ 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ED03-เกษตรทฤษฎีใหม่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลถาวร17 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 education uncategorized
AG02(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,05,06 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามประชากรภายในชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
ED02 การลงพื้นที่สำรวจ สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
[HS05] ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01,0217 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 u2t-news humanities
ID07 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ที่9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่1 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์hs09 u2t-news humanities
ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน17 กุมภาพันธ์ 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ED03ปฏิงานงานศูนย์ดำรงธรรม117 กุมภาพันธ์ 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
NS03 การเริ่มต้นพัฒนาสู่โคกหนองนา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NSO3 การจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
HS09 การปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จ.บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ HSO417 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs09 humanities
AG02(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ID-10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายศิริชัย บุญธง17 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS04-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต.ผไทรินทร์17 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ, ไม่มีหมวดหมู่hs04 uncategorized humanities
ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายเรืองเดช กิชัยรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
HS03-กลุ่ม(กพร.) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256417 กุมภาพันธ์ 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
ID 10 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนางสาวพนิดา พรชัย17 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ลงพื้นที่หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน MS0117 กุมภาพันธ์ 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
HS01 ตำบลหนองกง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (นักศึกษา)17 กุมภาพันธ์ 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs-01 humanities uncategorized
HS03-กพร. (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่) หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์17 กุมภาพันธ์ 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
HS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยนางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ17 กุมภาพันธ์ 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
HS04 กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ, ไม่มีหมวดหมู่hs04 uncategorized humanities
NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-04 uncategorized nursing
SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่ง ประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 256417 กุมภาพันธ์ 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc08 science uncategorized
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
HS02 ต.หนองโสน ลงพื้นเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล คนัวเรือนและชุมชุน17 กุมภาพันธ์ 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs-02 humanities
MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน17 กุมภาพันธ์ 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
HS02 การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน17 กุมภาพันธ์ 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs-02 humanities uncategorized
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 1 บ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่hs09 uncategorized humanities
เก็บข้อมูลครัวเรือน หมู่ที่ 12 ชุมชนตลาดนิคม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ID08(1)17 กุมภาพันธ์ 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,05และ06 บ้านหนองเพชร หมู่ที่9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
MS06 – การส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการผลไม้ในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 กุมภาพันธ์ 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ID09(2)-กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด (COVID -19) (กลุ่มงานกพร.) (ศศิวัลย์ รัตน์ประโคน)