มีนาคม 2564

ชื่อเรื่องผู้เขียนวันที่หมวดหมู่categories_hfilter
HS09 – ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม27 มีนาคม 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
แนวทางการปฏิบัติในการเรียกบัญชีสำรองของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ24 มีนาคม 2021ประชาสัมพันธ์news
ลงพื้นที่บ้านโคกเมือง เดือนที่ 222 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
เมืองโบราณโนนขมิ้น22 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
อาชีพความเป็นอยู่ในชุมชน22 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
SC08-02-18 นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ตำแหน่งประชาชน ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์21 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
การทำไร่ การปลูกมันสำปะหลัง ในตำบลบ้านด่าน21 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานศึกษาในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์21 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านโคกใหม่ ม.1 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์20 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
โครงการยกระดับของตำบลสวายจีก20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
AG 03-(2) การทอผ้าไหม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  20 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
SC03 – ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช การลงปฎิบัติหน้าที่งานในเดือนมีนาคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ20 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
MS04-ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หมู่ที่1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
การทอผ้าไหมมัดหมี่ในตำบลดอนกอก20 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
MS04 การสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC03โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสนวน20 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
SC03 ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 256420 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
SC03 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของโรงเรียนบ้านจบก หมู่บ้านจบก ตำบลสนวน20 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC03 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)20 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
สำรวจและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามประชากรภายในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID02 – EP.02 การแปรรูปต้นกก สู่ช่องทางอาชีพ20 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
ID07-แหล่งท่องเที่ยวโบราณปราสาทเขาปลายบัดบ้านโคกเมือง20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS04 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย20 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
NS03 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256420 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID-07 ลงพื้นที่ บ้านกระสัง หมู่ 4 ตำบลจรเข้มาก20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID07-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลจรเข้มาก หมู่ที่10 บ้านหนองร้าน20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ อินนอก(บัณฑิตจบใหม่)ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกธาตุ ตำบลจระเข้มาด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID07 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล แบบฟอร์มเพิ่มเติม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID07ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน บ้านโคกปราสาทหมู่ 12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID02 – ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพิ่มเติมประจำเดือนมีนาคม บ.ตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID07 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม หมู่ที่9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย20 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ฝรั่งกิมจูบ้านหนองปรือน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนบ้านจบก20 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
IDO1-ความประทับใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่ที่ 1 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ศึกษาการทอเสื่อกก มรดกวัฒนธรรมนำชีวิต ผลผลิตภูมิปัญญาชาวถลุงเหล็ก (ED01)20 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
MS04ลงพื้นที่หมู่13บ้านโคกตาสิงห์(สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ)20 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
SC-02ทุ่งวังน่าเที่ยว20 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02-ลงพื้นที่บ้านโคกย่าง เดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS04 การสำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
ปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจข้อมูลชุมชน19 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
พอเพียงแบบหนองเกาะแก้ว19 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
19 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
MS07 ผลวิเคราะห์บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID01 – ความประทับใจของการลงพื้นที่ชุมชน หมู่1 หมู่4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC03 ลงพื้นที่สำรวจศาสนสถาน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชน19 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
SC03การสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านสวายจีกน้อย ม.1 สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลจากองค์การบริการส่วนตำบลสนวน19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
บ้านเมืองโพธิ์ “หมู่บ้านถัก ทอ สาน” บทความ SC01-ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่8 บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID01-ลงเก็บข้อมูลบ้านแสลงโทน19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS(1) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID02-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS07 สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID01-สิ่งที่พบเห็นเเละความประทับใจในการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล ม.1 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS01(1) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
SC03 การลงปฏิบัติงาน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านในต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID07-ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน บ้านบุ หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID01-สิ่งที่พบเห็นเเละความประทับใจในการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล หมู่ที่ 3 ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS07 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ 16 เป้าหมายตำบลไทยเจริญ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
วิถีประชา ภูมิปัญญาทอเสื่อกก (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ID02-การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชุมชนและครัวเรือน เดือน มีนาคม พ.ศ.256419 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID10 ผักบุ้งจีนปลอดสารพิษ ของชุมชนบ้านม่วงเหนือพัฒนา โดยนางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID02-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ศุนย์เด็กเล็ก และกลุ่มพรมเช็ดเท้า บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 119 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
MS07 สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลวิเคราะห์16เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
รายงานผลการปฏิบัติงาน ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
MS07 สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เดือนมีนาคม ตำบลไทยเจริญ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
MS04 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID07 การลงปฏิบัติงานตำบลจรเข้มาก ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07 วิเคราะห์ 16 เป้าหมาย บ้านโคกลอย หมู่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID01 – ความประทับใจของการลงพื้นที่ชุมชน หมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS07 สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล วิเคราะห์16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
การประกอบอาชีพของชาวบ้าน19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนบ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ 256419 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่3 บ้านบัวพระ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID07-ทอเสื่อกกยกลายบ้านบุหมู่17ตำจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
บทความ เดือนมีนาคมกลุ่มAG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ธรรมชาติสานทักทอก่อกำเนิดความงามสาดแสงสีในวิถีอันอบอุ่นละมุนไปด้วยกลิ่นไอรัก (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC02 สัมมาอาชีพมีความสุข ณ บ้านโนนสะอาด19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC-05 ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน19 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ภูมิปัญญาไทยในเสื่อกก19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
DI01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
D13 : Phatthira-mint: ไปลุยเก็บแบบฟอร์ม เพิ่มเติมเดือนมีนาคมกันจ้าาา?19 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC02-ธรรมชาติจัดสรร”บ้านยางงาม”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC-02 ทุ่งวัง อลังการ19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
การท่องเที่ยวความรู้ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
 ID01-ความประทับใจ และอาชีพของสมาชิกภายในชุมชน บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเมืองฝาง19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID02-สำรวจเก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเบงหมู่8 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
sc02 ทุ่งวัง สมหวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุ่งวัง19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC02-หนึ่งในสมาชิก….ตำบลทุ่งวัง19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02-ลงพื้นที่ลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูล(เพิ่มเติม)ในเดือนมีนาคม ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 219 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
กลุ่มกพร. MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
หลักสูตร MS07  ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID04 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
“SC02-ชุมชนบ้านคุ้มต่ำ”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
“SC02-มารู้จักหมู่บ้าน OTOP  “ หนองเกาะน้อย ”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
“โควิด -19 กับ ชีวิตยุคใหม่”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02 บ้านกอกกับความเป็นมาที่น่าสนใจ19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02-ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01และ02 เพิ่มเติมประจำเดือนมีนาคม บ.ตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
“ป่าไม้งาม แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ที่ หมู่บ้านหนองทัพค่าย” ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02-ดอนเเก้ว19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
MS07 ตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
“SC02-หมู่บ้านนวัตวิถีที่ชื่อ บ้านตาลอง”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
การตัดต่อคลิปวิดีโอ งานบุญผะเหวด หรือ บุญพระเวส บ้านเมืองฝาง19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ19 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
“SC02-เจาะใจทุ่งวัง”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
“SC02-น้ำคือลมหายใจของชาวบ้านค้อ”19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
การทำสวนมะนาว19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
SC-02 ทุ่งวังนั้น เขามีอะไร19 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน19 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID06 ดนตรีพื้นบ้านกันตรึม(ซออู้)19 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
แปลงทดลองปลูกเห็ดตับเต่า19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc06 science uncategorized
SC03 ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในตำบลสนวน สถานที่ซึ่งมีความสัมพันธ์และสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน19 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชid082 sc-03 idtech science
วิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองดู่19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID01-บริบทชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่.6 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การปลูกหอมแดง ของชาวบ้านเมืองดู่ หมู่ที่ 819 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
MS07 บทความลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
HS08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การทำเกษตรกรรมเพื่อการบริโภค การเลี้ยงปลานิล19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc06 science
ID01-ทักษะอาชีพของประชาชนและบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มเติม หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID:10 ผักบุ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนกระสัง โดย นายศักดิ์มงคล ศิริมา19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID04 ความเงียบเหงาของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
SC04_03_บ้านหนองหว้า…ลองมาแล้วคุณจะรัก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
สำรวจศาสนสถาน ตำบลสนวน19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
การทอผ้า (ลายนพเก้า)19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS08 -ลงพื้นที่ ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID02-เสน่ห์ของเสื่อกก19 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID03-ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านสู่งานหัตถศิลป์สร้างอาชีพ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID 10 “ไก่ชนเพื่อจำหน่าย”ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นายศิริชัย บุญธง19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID10 ผักบุ้งจีนปลอดสารพิษ ของชุมชนบ้านม่วงเหนือพัฒนา โดยนางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID10 : “ผักบุ้งอินทรีย์” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดยนายอำนวย จิตไทย19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองฝาง19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
MSO7 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC03_กลุ่ม(กพร.)ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID06-ตำบลสายตะกู ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 256419 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
SC04_03_อาชีพของชาวโคกเหล็ก19 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชid091 sc-04 idtech science
SC04_03_วิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
การยกระดับอาชีพ เเละเศรษฐกิจ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การเลี้ยงหมู19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
MS07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
การสานกระด้ง19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กพร.)19 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานศึกษาในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC04_03_เสน่ห์ผ้าไหมของโคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ชุมชน​ตำบล​เมืองฝาง การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID01- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่1 และหมู่4 ตำบลแสลงโทน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มเติม หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความ ประจำเดือนมีนาคม ตำบลไทยเจริญ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC04_03_เกษตรพัฒนาในโคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
งานเทศน์มหาชาติประจำปีที่วัดบ้านเมืองฝาง19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผ้ามุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่5 หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag011 ag012 agricultural
ID01-ความประทับใจ ที่ได้พบจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนหมู่2 บ้านแสลงโทน ในเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
SC04_03_ของดีที่โคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_03_ข้าวหมากแสนอร่อยของคุณยายยอมแห่งบ้านโคกขมิ้น19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID04 สานหญ้าสร้างอาชีพ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
sc04_03_กระป๋องสู่ตะกร้าที่โคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC_04_03_สิ่งที่ได้รู้ สิ่งที่ได้เห็น19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
บ้านหนองแวงหมู่ที่1 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
SC04_03_ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ขนมในตำนานคู่ถิ่น “อันซอม กะบ็อง”19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID04 เด็กไทยสู่อนาคตใหม่ของชาติ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองผักบุ้งเเละบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ลงพื้นที่ 4 ชุมชนหนองม่วง/หนองบัว/หนองไทร/น้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
sc04_03_ผักสวนครัวเล็กๆของโคกขมิ้น19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID13_Nichapat_03_มาดูกันว่าไปเจออะไรมา19 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC04_03_รอยยิ้มที่มีความสุขของคนในตำบลโคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และบ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
NS03 สวนเศรษฐกิจชุมชนปลอดสสารพิษ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
เด็กเลี้ยงแพะ19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc06 science
ตุงใยแมงมุมหลากสี สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS08 – ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 256419 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การเลี้ยงหนูนา19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID06 ประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญพระเวส ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC04_03_ร่วมด้วยช่วยกันด้วยความสามัคคี19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ประชาสัมพันธ์sc-04 news science
SC04_03_ขนมหวานทานเล่นที่โคกเหล็ก19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนมีนาคม 256419 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
การทำนาข้าวอินทรีย์ในตำบลบ้านด่าน19 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
การทำข้าวหมาก19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การสานเสื่อกก19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc06 science
SCO4_03_รอยยิ้มกู๊กระมี๊ดพัฒนา19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-04 uncategorized science
การเลี้ยงไส้เดือนดิน19 มีนาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ท่องเที่ยวความรู้ที่ถลุงเหล็ก (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ19 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ความน่ารักของยายเมย19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID07 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบุคคลในชุมชน(เพิ่มเติม) บ้านฉันเพล หมู่219 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID13-Krittima-March: ประโคนชัยที่คุ้นเคย19 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
DI10 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กลุ่มกพร. โดย นางสาวอัญมณี กังขรนอก19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC05-03-15-Arisa19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED01 สายยาวแห่งสายใย ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC05-ชุมชนน่าอยู่…หมู่บ้านร่อนทองเหนือ19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เดือนมีนาคม ตำบลไทยเจริญ19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
SC05-03-19 Supan19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. โดย นางสาว เจนจิรา ปะทะรัมย์19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS03 การลงพื้นที่สำรวจบริบทของการจัดการขยะ ในชุมชนหลังศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256419 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
SC05-03-16 Sumalee19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาสู่แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) ของชุมชนหนองตะไก้ ตำบลดงอีจาน19 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
SC08-03-01 อาชีพที่ไม่ควรลืม ณ บ้านยางน้ำใส19 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
[MS03] เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กับบทบาทการจัดการขยะ19 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag012 news agricultural
SC05 วิถีชีวิตในชุมชนบ้านโคกใหญ่19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ประชาสัมพันธ์sc05 news science
MSO1(1)ลงพื้นที่ปฏิบัติงานธนาคารน้ำใต้ดิน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
NS02ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจสินค้าหัตถกรรมภายในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 nursing uncategorized
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID03 ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
sc08-03-20เปิดผลงาน Handmade ที่น่าทึ่งของ“ฅน” หนองเกาะพัฒนา19 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
AG03-2 การเลี้ยงวัวพื้นเมือง ตำบลดกอก อำเภอนาโพธิ์19 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ID06-การปลูกกกในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID06-ไม้กวาดทางมะพร้าว ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
์NS-02การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต,ชุมเห็ด อ,เมือง จ,บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ID06-พันธุ์หม่อนที่นิยมใช้ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
วิถีชีวิตตำบลดอนกอก19 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)พื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมูที่6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่7 บ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านสามเขย ม.13 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
AG01(2) ตำบลบ้านคู บทความผลปฎิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 256419 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07 วิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
ถิ่นผ้าทองาม เลื่องลือนามถลุงเหล็ก (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
SC04_03_โคกเหล็กมีดีกว่าที่คิด19 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ID10-“ความเชื่อ”แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านไทรโยงตำบลกระสัง โดยนางสาวนภัสนันท์ ลาศรี19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID03 ผ้าซิ่นตีนแดง บ้านหินลาด19 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID10 “ผักสวนครัวเพื่อการเลี้ยงชีพ” ผลิตผลชุมชนตำบลกระสัง โดยนางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กก” (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
NS03 น้ำพริกแซบจัง น้ำพริกวังเหนือ OTOP ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
“สืบสานผ้าไทย ต่อลมหายใจชุมชน” (ED01)19 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
SC05 – การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC05 การลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การปลูกยางพาราในตำบลบ้านด่าน19 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC05-วิถีชีวิตชุมชนร่อนทองเหนือ19 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ID10 ศาสตร์และศิลป์ของงานจักสานของชุมชนบ้านหนองม้า นายเรืองเดช กิชัยรัมย์19 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS-02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์19 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล MS07 และวิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนในตำบลร่อนทอง18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่-AG01(1)คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลตตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์-18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
พืชที่ปลูกในดินร่วนปนทรายในตำบลบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
NS 02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หมู่ 2 บ้านโคกย่าง หมู่ 3 บ้านบัวพระ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ขนมข้าวแตน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
HS 06 หลักสูตรการสร้างเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
(MS07)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 มีนาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
สำรวจแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
หนึ่งคนให้…หลายคนรับ บริจาคเลือดร่วมกันของพี่น้องชาวอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID05 อุทยานแห่งชาติตาพระยา : ผืนป่าของชาวจันทบเพชร18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID07ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
SC04_03_โควิด-19 กับ ชาวโคกเหล็ก18 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
NS02ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจสินค้าหัตถกรรมภายในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
NS02 ตำบลชุมเห็ด ลงพื้นที่และสำรวจปัญหาเพิ่มเติม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
NS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 uncategorized nursing
ID08(1)-การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด18 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID03 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบ้านหนองม่วง ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID08(1) การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และวิเคราะห์ SWOT ของตำบลปราสาท18 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านในต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
MS01-1 เก็บข้อมูลครัวเรือนของหมู่บ้านตำบลกระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 “การสรุปผล 16 เป้าหมาย”18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
SC03 การสำรวจศาสนสถานในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID08 (2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
วิถีร่อนทองกับความเป็นอยู่ในชุมชน18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID01-อาชีพและภูมิปัญญาชุมชน หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID06-วิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
sc05-02-0118 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID06:การเพาะพันธุ์กบหรือลูกอ๊อด ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ดินแดนผ้าทอตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC-05 การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED02 ผู้ปฏิบัติงาน ก.พ.ร. สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
การจัดการขยะของชุมชนหน้าสถานีรถไฟ18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
พืชเศรษฐกิจแปรความหวังสร้างรายได้แห่งบ้านขาม18 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID08(2) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
แนวทางการวางผังเมืองตำบลจันทบเพชร18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
NS03 การสำรวจข้อมูลด้านเกษตรพอเพียง หมู่11 บ.หนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
HS09 ลงพื้นที่การเก็บข้อมูล ตำบลพระครู18 มีนาคม 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
์NS03 การสำรวจข้อมูลด้านเกษตรพอเพียงหมู่ 11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ID13_SASIWAN-03 : มาดูว่าเราพบเจออะไรกันบ้าง18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID 10 “ผ้าไหม สไบขิด”ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นางสาวพนิดา พรชัย18 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID03-แสงสว่างบนท้องถนน18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID03-ไหมไทยไปไหมโลก อำเภอบ้านกรวด ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID10 “วิถีชีวิตชุมชน” แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านไทรโยง ตำบลกระสัง โดย นางสาวปวีณา พันธ์คูณ18 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID08 (2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) ประจำเดือนมีนาคม ณ หมู่บ้านหัวถนน หมู่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID13: อรฤทัย :แม้ว่าแดดประเทศไทยจะร้อน แต่ความมีน้ำใจมีมาให้ไม่เคยขาดสาย18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID05 โครงการจิตอาสาพระราชทาน วัดสระแก้ว ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศาสนสถานทีตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC05-ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) ประจำเดือนมีนาคม ณ บ้านหนองบัวราย หมู่7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID10 แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านไทรโยงประจำเดือนมีนาคม 2564โดย นางสาว วนาวิน ศรีสอาด18 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS03ร้านค้าเกษตรชุมชน บ้านอารัง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมแบบบูรณาการ รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID06 : ตำบลสายตะกู การเกษตรปลูกพืชผักไร้น้ำ บ้านสายโท 12 ใต้ สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
AG03-2 ทอผ้าไหมมัดหมี่ ตำบลดกอก อำเภอนาโพธิ์18 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag032 uncategorized agricultural
ID04-วัดบ้านกรวด วัดเก่าแก่ประจำ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID06-อาชีพเสริมวิธีการแปรรูปหนูพุก ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID08(1) การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)18 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ED02 ผู้ปฏิบัติงานประจำ ก.พ.ร. สำนักงานกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
็HS08 (กพร) ตำบลทะเมนชัย กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
NS03 การสำรวจข้อมูลด้านเกษตร หมู่ 12 บ้านสัมพันธ์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 การใช้พลังทดแทนโซล่าเซลล์ในชุมชน ตำบล วังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสานเสื่อกก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 โคกหนองนาโมเดล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
SC03 (นักศึกษา)ลงพื้นที่บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 5 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ID13-ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล01เพิ่มเติม หมู่11 (ประจำเดือน มีนาคม)18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID07ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน บ้านบัวหมู่ 3 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
MS04 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC03 บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 5 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
HS06 – ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ผู้ปฏิบัติงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ (กพร.)18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
หลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
NS04 การลงปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID05 สถานศึกษา: โรงเรียนชายแดนบ้านจันทบเพชร18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
NS03 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ (กพร.) สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศ18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID05 กลุ่มกพร.- การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
NSo3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 nursing uncategorized
MS01-1 เก็บข้อมูลครัวเรือนของตำบลกระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
NS03 กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ บ้านอารัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ID03-ปราสาทถมอ…วิถีแห่งชีวิต18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่  2  บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11  บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12  และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS08 – ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 14 บ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความที่2 -การทอผ้าไหมมัดหมี่ในตำบลดอนกอก18 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาสู่แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการไปติดต่อสำนักงานที่ดิน18 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ID06 วิธีการกรีดยางพาราของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
ID02-ประเภทของโฉนดที่ดิน18 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS03 บริบทของการจัดการขยะของชุมชนละลม18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
HS06 บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่6 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID05 สัตว์เศรษฐกิจ-การเลี้ยงกบสร้างรายได้เสริมขายได้ตลอดทั้งปี18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
รายงานผล18 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID08 (2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม หมู่ 8 บ้านสายโท 9 ซอย 3 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ต.กระสัง อ.กระสัง ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
การทำนาในตำบลบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID06-ตำบลสายตะกู การทำแหนมของชุมชนสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 256418 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บริบทของการจัดการขยะในชุมชนต้นสัก18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
MS03 บริบทของการจัดการขยะของชุมชน18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
นายกัมปนาท ดวงศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
การทำนาข้าวอินทรีย์ในตำบลบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
ID13-ปลูกผักสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
บทความการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID13-Phenradee 02-March: ที่นี่ที่ไหน (ใช่งานที่เรารักรึเปล่า)18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID09-ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่618 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
การทำไร่อ้อยในตำบลบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
NS03 การพัฒนาทรัพยากรดินตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกเมฆ และบ้านหนองผักบุ้ง18 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
สวนผลไม้น้ำแร่18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID09(2)-“โคก หนอง นา” โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย18 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
NS03 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ หมู่ที่3 บ้านหนองโสน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรหมู่บ้านสำโรงน้อย ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
SC05-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลร่อนทอง18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การทอผ้าไหม การสาวไหม การมัดหมี่ การปั่นด้าย18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
NS03 การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรหมู่บ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID01-การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติม ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 418 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพลับพลาชัย (กลุ่มกพร.ตำบลจรเข้มาก-ID07)18 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NSO3 สระน้ำสาธารณประโยชน์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมน้อย หมู่ที่5 บ้านแคนเจริญ หมู่ที่17 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่10 บ้านหนองดุม หมู่ที่8 และบ้านสวายสอ หมู่ที่2 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ในเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID10-แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านไทรโยง:แหล่งโบราณคดี โดยนายภาณุพงศ์ แสนดี18 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS03 กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 12 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS04 ลงพื้นที่สำรวจ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
งานประเพณีของดีโนนสุวรรณ18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ภูมิใจในผ้าทอ (ED01)18 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
HS06-บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID03 ลงพื้นที่สำรวจตำบลหินลาด ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บุญผะเหวด18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
MS03 การจัดการขยะของตำบลในเมือง ชุมชนฝั่งละลม18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
NSO4 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-04 uncategorized nursing
SC- 05 การลงพื้นที่ตำบลร่อนทอง18 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การยกระดับสินค้าสานทอเสื่อกก (ED๐๑)18 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
กลุ่มกพร. MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสัง ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
NS03 ร้านค้าเกษตรชุมชน บ้านอารัง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID09(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล 01 02 06 (เพิ่มเติม) ตำบลเขาดินเหนือ18 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
NS03 การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรหมู่บ้านอารัง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID13-บ้านเราชาวนา : กนต์กร_มี.ค.18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC05-ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)18 มีนาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID03 นวัตกรรมผ้าฝ้ายย้อนยุค ตำบลหินลาดประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
สภาพบริบทและระบบการผลิตของบ้านบุก้านตงพัฒา ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MS03 บทความเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโคกกลาง ตำบลในเมือง18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
NS04 – ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 01,02เพิ่มเติม (ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
บริบทภาพรวมและสรุปข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจใน หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจ18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ของวัดบ้านระหาน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
บริบทการจัดการขยะของชุมชนหนองปรือ (MS03)18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ปัญหาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) บทความประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 uncategorized nursing
ID06-ตำบลสายตะกู อาชีพเสริมการทำขนมกะหรี่ปั๊ป18 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
บริบทของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
HS07การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NS02 บทความการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag011 ns-02 agricultural nursing
ประวัติความเป็นมา18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหมู่ 1 บ้านทุ่งจังหัน18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
์ืNS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
ข้อมูลประวัติความเป็นมา อาชีพ ต่างๆ18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การสานตระกร้าพลาสติกบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 uncategorized nursing
บทความลงพื้นที่18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การสำรวจวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บริบทและสภาพการผลิตของบ้านบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ประเพณีบุญดอกผ้า ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
NS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ns-02 education nursing
18 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
NS04 เก็บตกแบบฟอร์ม 01-02 ที่เหลือ18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID03 การพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองตาด บ้านเมืองกับ บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ความสามัคคีและวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID10-“น้ำยาล้างจาน” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์18 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS01การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน (กลุ่ม กพร.) ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
การสำรวจผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ตำบลทุ่งจังหัน18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 256418 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID08 (2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID01-ความประทับใจ และอาชีพของสมาชิกภายในชุมชน บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID09-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารหมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns-01 news nursing
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
AG01(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ประเพณีบุญข้าวคูณลาน18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
MS02 : การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ศักยภาพข้อมูล ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
๑๐๔ ปี หลวงปู่ผาด พระเกจิอาจารย์แห่งบ้านกรวด18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID13-Tanadda-March : ตะลอนทัวร์ตะเปียงสวาย18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 2 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาสุขภาพในวัยเด็ก18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์, พยาบาลศาสตร์ns-01 u2t-news nursing
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ต.กระสัง อ.กระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
บุญผะเหวด : ทานบารมี บุญเดือนสี่ชาวอีสาน18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED02 การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS02 วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางในการพัฒนาตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 uncategorized management
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ของตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
ID04-นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ศาสนสถานและการป้องกันโรคระบาดโควิด18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
Ms03 การบริหารจัดการขยะ (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms-03 uncategorized management
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
สำรวจสินค้า OTOP การเเปรรูปสินค้า18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID 09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตาพิหมู่1 (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)18 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
การจักสานจากไม้ไผ่บ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 01, 02 ตำบลโนนขวางเพิ่มเติม (ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID04-ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1118 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองดุม บ้านตูมน้อย บ้านสวายสอ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือนมีนาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ED02 การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางโควิด-19 ข้อมูลระดับบุคคลและความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 การลงพื้นที่สำรวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ไร่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID13-Jillaput-March : แตงโมทำเงิน18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
น้ำพริกปลาร้าตำบลบ้านด่าน18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
สินค้าOTOPตำบลดงอีจาน18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านตูมใหญ่ บ้านประคำดง บ้านโคกสำราญ บ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED02 สำรวจแบบฟอร์มข้อมูลครัวเรือน  ปัญหาในชุมชนและผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS06-บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID04 ดอกหญ้าสร้างอาชีพ หมู่ 16 บ้านโคกเบงเหนือ18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
เก็บข้อมูลระดับบุคล(เพิ่มเติม)ประจำมีนาคม บ้านศรีสุข หมู่ 5 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
NS04 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครัวเรือน (เพิ่มเติม) ตำบลโนนขวาง18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
อาชีพเสริมของเกษตรกร18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID04วิถีชีวิตกับแหล่งน้ำสำคัญ หมู่10 บ้านโคกเบง18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03-ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิปัญญาควบคู่วิถีชีวิต สู่การสร้างรายได้18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
สำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
ED01-ผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-01 u2t-news education uncategorized
SC-07ลงพื้นที่เก็บ วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อยกระดับชุมชน18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
สำรวจแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนบ้านฝายใหญ่ ตำบลทุ่งจังหัน18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การผลิตน้ำแร่ธรรชาติภูริน ตำบลดงอีจาน อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
SC-07 โครงการยกระดับดศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
MS03การจัดการขยะในชุมชน ต.ในเมือง ชุมชนสะพานยาว18 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลบ้านบุตาริด หมู่ 12 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID05-สายโท4ใต้หมู่บ้านชายขอบกับผังเมืองวงกลม18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS07ลงพื้นที่เก็บข้อมูล01,02 เพิ่มเติม ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED02สำรวจ01และ02ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
NS04-การทอผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ โดยกลุ่มอาชีพสตรี ตำบลโนนขวาง18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
การลงพื้นที่สำรวจวัวนม18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID05 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เส้นทางหลักสู่จันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MS02 วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางในการพัฒนาตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms-02 u2t-news management
การปลูกข้าวโพดหวาน(ไฮซ์บิก59)ส่งโรงงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
Sc07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
การลงพื้นที่สำรวจการปลูกมันสำปะหลัง18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
สำรวจข้อมูลพื้นฐานบ้านสามขาพัฒนา หมู่ ๑๐ ต.โนนเจริญ18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS07 วิถีชีวิตของชาวบ้าน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED02 การลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
HS07 จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
การปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมินตำบลเขาดินเหนือในเดือนที่ผ่านมา18 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ข้อมูลระดับบุคคล 01 02 06 บ้านตรุง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การลงพื้นที่สำรวจการปลูกยางพารา18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
HS04ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
NS04 การลงปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID03ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนหินลาดหมู่ 4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม01 02 จากหมู่ 2 บ้านแสลงพัน (มีนาคม)18 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
MS01(1)ชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน18 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ประเพณีการเลี้ยงศาลนาพ่อใหญ่18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
HS07 บริบทของแต่ละหมู่บ้าน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NS04-เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC04_3_โคมไฟอัก18 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
SC-07โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
ID04การจัดการแหล่งน้ำของครัวเรือนตำบลปัญญาวัตน์ หมู่3,5,1318 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID13-panwarot กับการลงพื้นที่อันร้อนแรงของพี่แดดประเทศไทย18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
HS08 การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านบริหารชนบท ม.6 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ประวัติและข้อมูลทั่วไปบ้านโนนเจริญ หมู่ 4 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS05 หลักสูตรการทอผ้าไหมขิดยกดอก ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ภูมิทัศน์และเอกลักษณ์ของวัดกระดึงทอง18 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
(NS02) การปฏิบัติงาน ณ กรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 (กพร.)18 มีนาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, พยาบาลศาสตร์ns-02 u2t-news nursing
NS04-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 01และ 02 ตำบลโนนขวาง(ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
ภูมิปัญญาของคนสมัยเก่า18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การลงพื้นที่เรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID03-ไม้กวาดดอกหญ้าเลี้ยงชีพผู้สูงวัย18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
HS06-บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
เเหล่งน้ำบ้านฝายใหญ่ตำบลทุ่งจังหัน18 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID 04 กลุ่มไพหญ้าคา บ้านปันเราะ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การทอผ้าโดยมีการรวมกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สถานการณ์ covid-19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID13-ชมนกที่สนามบินเก่า : kanokwan-0218 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
Sc-07 ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน เดือนมีนาคม 256418 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านตะโกตาเนตร18 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID04 กองทุนน้ำดื่มชุมชนบ้านปันเราะ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิถีชุมชนคนบ้านปันเราะ หมู่8 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID08(2)ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำบลโนนเจริญระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การบริการและระบบเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น18 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED02 การสำรวจพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชน หมู่ 3 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID13-KANNIKA ที่นี่ประโคนชัย18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ED02 “การลงพื้นที่ในการสำรวจบ้านยางประจิม ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม”18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID09(2)- ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของตำบลตะโกตาพิ และ คีย์ข้อมูล 01,02 และ06 ลงในระบบ18 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
HS05 ทอผ้าไหมดอกยกขิด ลงพื้นที่เดือนที่2 บ้านหนองครก18 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID13_Narubet-kun_March : The Outdoor Working การทำงานนอกสถานที่18 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID03 ผ้าไหมมัดหมี่และการพัฒนาพรมเช็ดเท้าสู่สินค้า OTOP18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID03 ปราสาทถมอ โบราณสถาน ณ บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC01 – บ้านประดู่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม)18 มีนาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID01-การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 นางสาวรัตนาวดี ประกายแก้ว18 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID-04 ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก18 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03 ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุทอผ้าไหมเลี้ยงชีพ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม18 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED02 “การลงพื้นที่ในการสำรวจบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม”17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS03 – ลงพื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ต.ในเมือง วันที่ 15 มีนาคม 286417 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms-03 uncategorized management
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
HS04 ลงพืนที่ประจำเดือนพฤษภาคม ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS02 : ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ED02 ข้อมูลครัวเรือนของประชาชน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
HS05 ประจำเดือนมีนาคม บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID04 ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า สู่สินค้าสร้างรายได้แก่ครัวเรือน บทความประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ED02 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
ED02 การลงพื้นที่บ้านยาง หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
“สบู่” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง17 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS01 (1) เก็บข้อมูลลงพื้นที่กับชาวบ้าน17 มีนาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
HS05 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
NS01 การปลูกกล้วยในตำบลบ้านด่าน17 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 (เพิ่มเติม) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ID03 ชีวิตที่ดิ้นรน ของคนชนบท17 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ทัวร์เที่ยวถลุงเหล็ก (ED01)17 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID04 เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลบ้านด่าน17 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
NS01 การทอผ้าไหมบ้านด่าน17 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
HS07 การสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ลงพื้นที่สำรวจการเพาะปลูกของเกษตรกร หมู่บ้าน บ้านปลื้มพัฒนา17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
MS02 : วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ผลิตภัณฑ์ “พวงกุญเเจกะลามะพร้าว” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดยนายกฤษณะ แก้วงาม17 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC- 07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (บริบทของชาวบ้านในชุมชน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ED02 สำรวจแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ed-02 uncategorized education
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลบ้านด่าน17 มีนาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
ED02 การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
บริบทชุมชนและการปฏิบัติงานชุมชนเทศบาล17 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED02 การสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิเคราะห์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-02 education
ID09-ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่5และหมู่10 บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ความประทับใจการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล(01) และ (02) ในชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 การทอผ้าไหมลายยกขิด นางสาวพรพรรณ. สงคราม17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมบ้านโนนเจริญ หมู่2 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
คีย์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 @โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID09(1)ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเเละสำรวจข้อมูลเเบบฟอร์ม 01 02 เเละ 06 บ้านตรุง ตำบลเขาดินเหนือ17 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน บ้านศรีสนวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS0217 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID06 ผู้ใหญ่แหนบทองคำ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และศักยภาพพื้นฐาน ของหมู่ 4 บ้านยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
Sc-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านแคนเจริญ บ้านโนนเจริญ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุมและบ้านสวายสอ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS06 การวิเคราะห์และลงพื้นที่สำรวจชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ID03 กว่าจะเป็นผ้าไหมให้เราได้สวมใส่17 มีนาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บริบทในชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ หมู่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
NS04_เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเดือนมีนาคมตำบลโนนขวาง17 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ED01- ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร.17 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
MS02 กรอกแบบฟอร์ม 01 และ 02 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล swot ชุมชนตำบลลำดวน17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID09(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล 01 02 06 (เพิ่มเติม) ตำบลเขาดินเหนือ17 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
เก็บข้อมูลและสำรวจพื้นที่ เดือน มีนาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
นางสาวชุติกาญจน์ พรานโน (ID13) : ฉันมาทำอะไรที่นี่………..มาดูกันเถอะ17 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
HS05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS02 การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
NS04-ผ้าไหมทอมือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าตำบลโนนขวาง (ประจำเดือนมีนาคม)17 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID02-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพิ่มเติม ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย17 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เดือนมีนาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
MS05 ลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
ช่องโอบก ชายเเดนติดกัมพูชา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID13-Dollawich-March : การลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ของแอดมินประจำตำบลประโคนชัย17 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
MS06 : อบรมและการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
HS 08 บ้านตลาดทะเมนชัย ม.2 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
SC-07โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
DI06-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสายตะกู หมู่117 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID13-พบพาน-March-งานมหัศจรรย์และกลางวันสุดร้อน17 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
MS06วิธีการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวขนิษฐา อรัญ17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
MS02 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 02 เพิ่มเติมและวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลลำดวน (เดือนมีนาคม)17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID13_Nichapat-March : โอปอ มีนาคม กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย17 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
“พริกซุปเปอร์ฮอทปลอดสารพิษ” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดยนางสาวศุภากร ทรงชัยยศ17 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS02 การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 เเบบฟอร์ม 02 และการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
การจัดการขยะในชุมชน17 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MS05 เทศน์มหาชาติ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
17 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ID05 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทไบแบก17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมีนาคม256417 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
NS05ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
AG03(1)-โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
SC-07 วิถีชาวบ้านเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID05 การปลูกผักสวนครัวและการดูแลสุขภาพด้วยการปลูกผักกินเอง17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
NS05 ลงพื้นที่เพิ่มเติม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม01,02เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูล ตำบลลำดวน17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID02-คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดิน17 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
สำรวจครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหาของครัวเรือน ใน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
ID05 อินทผาลัมผลไม้เยียวยาสุขภาพตำบลจันทบเพชร17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
lD08(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม หมู่ที่11 บ้านสันติสุข ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID08 (2) ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเดือน มีนาคม 2564 บ้านหนองเเวง ตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
NS05-ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับผลกระทบ COVID-1917 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)17 มีนาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID08 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาท ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID09 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บแบบสอบถาม01,02 เพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพ ตำบลลำดวน17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
ID05 การเลี้ยงไก่ชนตามวิถีชาวบ้าน17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
วัดปลื้มพัฒนา สาขาหนองป่าพงษ์ที่2917 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ED01 เรื่องฉันรักสิ่งทอ17 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน และสถานการณ์โควิด 19 บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ED01 ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ID06 – ตำบลสายตะกู แพทย์แผนไทย(หมอพื้นบ้าน) ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID05 สี่แยกอันตรายในตำบลจันทบเพชร17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
การวิเคราะห์ชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์MS0617 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทะเมนชัย หมู่1 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เดือนมีนาคม บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID05 ปัญหาที่ควรแก้ไข ในบ้านตาปาง หมู่ที่7 ตำบลจันทบเพชร17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID02 – พัฒนาเพื่อบ้านเก็ม17 มีนาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID 09 ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID 09 ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
MSO3การจัดการขยะและป้องกันCOVID-19 ในงานมหกรรมBURIRAM MINIMARATHON 202117 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
[HS05] การลงพื้นที่เก็บข้อมูล01,02,06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เดือนมีนาคม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ 10 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID10 : “การทอเสื่อจากต้นกก” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย น.ส.จริยา หมายบุญ17 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09-ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID05 สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลจันทบเพชร17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS02 : ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามบริบทชุมชน01,02(เพิ่มเติม) และวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0517 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID13-ลงพืนที่เก็บข้อมูล แบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID06-ผู้สูงอายุใน ต.สายตะกู17 มีนาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID 09 ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)HS05 การทอผ้าไหมขิกยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC08 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
การวิเคราะห์ชุมชนและลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0517 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID09-ลงพื้นสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
HS05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ HS0517 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ด้านการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 เพิ่มเติม17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
ID 09 ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของตำบลตะโกตาพิ และ คีย์ข้อมูล 01,02 และ 06 ลงในระบบ17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID08(1) ลงพื้นที่สำรวจ01,02,06 เพิ่มเติม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MSO6 การวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
MS06 ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรรมและวิเคราะห์ชุมชม บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ID05 ปัญหาไฟป่า อุทยานแห่งชาติตาพระยา17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
NS05 ลงพื้นที่ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
MS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
MS06 ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตำบลโคกมะม่วง17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ID08(1)-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม01,02,06 เพิ่มเติมตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS05ลงพื้นที่เพิ่มเติม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
ID09 ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของตำบลตะโกตาพิ และ คีย์ข้อมูล 01,02 และ 06 ลงในระบบ17 มีนาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
Ns05 การลงพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลของตำบลปราสาท หมู่ 5,10,1617 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
MS05 การลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS01(3) ลงปฏิบัติงาน ในเดือน มีนาคม 2564 ณ ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อเติม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms013 uncategorized management
ms01(3)การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
NS04-โซลาร์เซลล์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาน้ำประปาชุมชนบ้านหนองสระ (ประจำเดือนมีนาคม)17 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
ID05 ตลาดแลงชุมชนบ้านสายโท 3 ใต้17 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ED03-ลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบลสำรวจข้อมูล 01 02 ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
MS03 บริบทการจัดการขยะของชุมชนหลังราชภัฏ17 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms-03 uncategorized management
MS05 ลงพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 มีนาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
บทความ นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
NS-05 เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID08(2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
MS06 – ลงพื้นที่สำรวจการทำการเกษตรของชุมชนบ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
AG03(1) ตำบลพรสำราญ17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมag031 idtech agricultural
MSO6ต.โคกมะม่วงอ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านครัวเรือนอย่างยั่งยืน 217 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MS02 : สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
MS06 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการลงพื้นที่สำรวจชุมชนเกษตรกรรม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
ED03 ประเมินสภาพตำบล ประจำเดือน มีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
AG03(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
“น้ำอ้อยสด”ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นายชโลธร แสนคนึง17 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS05 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยบ้านหนองตาหล่าตำบลเเสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID08 ลงพื้นที่เก็บแบบฟอร์ม01-02-06 เพิ่มเติม ณ บ้านโนนเจริญหมู่1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
NS05 ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม หมู่11 บ้านมะขามป้อม17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
ED03ประเมินสภาพตำบล ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
MS05 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
เก็บข้อมูลบ้านโนนเจริญ หมู่ 3 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED03 ลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบล สำรวจข้อมูลในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน มีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน17 มีนาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจในโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ID08 สำรวจแบบสอบถาม01-02-06 บ้านโนนเจริญหมู่4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
NS05 ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล17 มีนาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
HS02 : ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านหนองโสน หมู่บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย17 มีนาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจโรคติดต่อในตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ID08 ลงพื้นที่ครั้งที่2เก็บแบบสอบถาม01-02-06(เพิ่มเติม)ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ms01(3)การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจในโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
MS06 การปฏิบัติงาน การจ้างการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีนาคม17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบลสำรวจข้อมูล 01 02 ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
MSO5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
MS05 ลงพื้นที่เพิ่มเติมตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลปัญหาของชุมชน บ้านฉันเพลหมู่217 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
รายงานผลการปฏิบัติงาน : ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนสุวรรณ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ นางสาวสุกัญญาโพธิ์วิเศษ (นักศึกษา)17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
MS05 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
HS09 สำรวจข้อมูลแบบสอบถาม01,02เพิ่มเติม17 มีนาคม 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
MS05 ประเพณีงานบุญผะเหวด หรือเทศน์มหาชาติ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms05 management uncategorized
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
MS01(2) สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจในโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
HS08ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐาน บ้านหนองตาด หมู่ที่3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เดือนมีนาคม256417 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS01(2) – สำรวจข้อมูลพื้นฐานเเละความเข้าใจในโรคติดต่อตำบลบ้านปรือประจำเดือนมีนาคม ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ไผ่น้อยร่วมแรง17 มีนาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ED03-รายงานผลการปฏิบัตงานการสำวรวจข้อมูลแบบฟอร์ม01และแบบฟอร์ม02เดือนมีนาคม256417 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
การประกอบอาชีพ การเป็นอยู่ของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรานตำบลแบบบูรณาการ ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ประวัติความเป็นมาบ้านฉันเพล17 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ข้าพเจ้านางสาว ณัฐชา รินนรา ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
ms01(3)การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
HS08 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เดือนมีนาคม บ้านบุแปบ หมู่ 7  ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
NS 04ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถาม01,02,06(เพิ่มเติม)17 มีนาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns-04 news nursing
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)17 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
ED03ผลการสำรวจศักยภาพ​ของคนในชุมชนตำบลถาวรและผลสำรวจโควิด19​ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
MS05 สวนดาวเรือง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
ms01(3)การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ED03ปฏิบัติงานสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชุน อำเภอละหานทราย ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สอง)17 มีนาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)17 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เดือนมีนาคม 256417 มีนาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ED03 ลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบลสำรวจข้อมูล 01,02ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เดือนมีนาคม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
ID08(1)-ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ED03 การลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบลถาวร ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ED03ประเมินสภาพตำบลถาวร ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)17 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
สวัสดีค่ะ บันทึกประสบการณ์เดือนที่ 2 ของการทำงานครั้งแรกในชีวิตจะมีอะไรน่าตื่นเต้นในเดือนนี้บ้างไปอ่านบทความได้เลยค่ะ17 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag022 agricultural uncategorized
ED03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล01,02และ06(เพิ่มเติม)ในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามเก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านเบ็ญหมู่7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 มีนาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag023 agricultural
เรื่อง AG03(1) ตำบลพรสำราญ17 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
บทความประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
บทความการทำงานในเดือนที่ 2 (มีนาคม)17 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)17 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ag021 uncategorized agricultural
ED03 ประเมินสภาพตำบลถาวร ประจำเดือนมีนาคม17 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ชุมชนบ้านขมิ้น ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag022 news agricultural
ED03 การลงพื้นที่ประเมินสภาพตำบลถาวร ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
EDO4 คณะครุศาสตร์ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวับุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม(ประเภทบัณฑิตจบใหม่)16 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed04 education uncategorized
บทความรายงานการปฎิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256416 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag022 uncategorized agricultural
MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 256416 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านสวายสอ หมู่ 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
MS01(3) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ต.สูงเนิน อ.กระสัง .บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256416 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์16 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
AG02(3)เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม01 02 06 ลงในระบบเพิ่มเติม หมู่บ้านเบ็ญ หมู่ที่7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag023 news agricultural
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
“ข้าวโพดข้าวเหนียว” ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกระสัง โดย นางสาวรตนพร ฉิ่งเล็ก16 มีนาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.256416 มีนาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมag023 idtech agricultural
AG01-(01)บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
บริบทการจัดการขยะ ตลาดสด บ.ข.ส. (MS03)16 มีนาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
ED03 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม2 ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา16 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed04 education uncategorized
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบลนาโพธิ์ เพื่อการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจรายตำบล16 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
SC01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านไผ่น้อย ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์16 มีนาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256416 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC04_03_อาชีพมากมายเพิ่มรายได้ให้โคกเหล็ก16 มีนาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
Ed03 ประเมินสภาพตำบล ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ED03-รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 256416 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ประเพณีเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม ต.ทุ่งจังหัน16 มีนาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ED03ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 01 02 ตำบลถาวร ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่  16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.256416 มีนาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
AG02(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจวิถีชีวิตคนในชุมชนและการประกอบอาชีพภายในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
AG02-(01)บริบทของชาวบ้านในชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564)16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
วิเคราะห์แผนงานการพัฒนา ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ED03 ประเมินสภาพตำบล ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ประชาสัมพันธ์ed-03 news education
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 256416 มีนาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
บทความรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag022 agricultural uncategorized
ED03 ประเมินสภาพตำบล ประจำเดือน มีนาคม16 มีนาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
MS01(03)การลงพื้นที่สำรวจชุมชน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ID09(1)-เก็บข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนในชุมชนและผลกระทบจากโควิด19 (COVID-19) บ้านศรีสุข หมู่ 5 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID05 อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก : มุมมองด้านการท่องเที่ยว16 มีนาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
AG02(1) วิถีชีวิต​ชาวบ้านในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์​ เดือนมีนาคม 256416 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
วิถีชีวิตและการสร้างอาชีพเสริม16 มีนาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านขมิ้น ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
ลงพื้นที่ตำบลสูงเนินเดือนที่ 216 มีนาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms013 management uncategorized
HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การจักสานในชุมชน เดือนมีนาคม16 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
SC08 – ตำบลสตึก เส้นใยหนองบัวเจ้าป่า หมู่5 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
(HS04) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม16 มีนาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)16 มีนาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID01-บริบทหมู่บ้านเพิ่มเติม หมู่2 ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 มีนาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
AG 03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
ID09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และ 06 (เพิ่มเติม) พื้นที่รับผิดชอบ บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์16 มีนาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 256416 มีนาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag021 agricultural uncategorized
ลงพื้นที่สำรวจหมู่2 บ้านไผ่ มีอะไรที่น่าโดดเด่นบ้าง16 มีนาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ID08(1)ลงพื้นที่สำรวจ01,02,06 เพิ่มเติม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 มีนาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID01-สำนักงานปร