เมษายน 2564

ชื่อเรื่องผู้เขียนวันที่หมวดหมู่categories_hfilter
การร้องเรียนหรือร้องทุกข์30 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์29 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)29 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ศูนย์ดำรงธรรมโฉมใหม่ใส่ใจให้บริการประชาชน27 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)24 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองตาด บ้านเมืองกับ บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์22 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ 256422 เมษายน 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
HS02 บทความโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน21 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
เทใจให้หนองเกาะแก้ว20 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
อนาคตสดใส ในตำบลทุ่งวัง20 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
การปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564 ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กพร.)20 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID05 การลงทะเบียนเราชนะกลุ่มพิเศษ อำเภอบ้านกรวด20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
บทความลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน บ้านโคกใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ20 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID08(1) การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)20 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID05-สถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS09 การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (เม.ย.64)20 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID07 การปลูกพืชผักสวนครัวบ้านกระสัง20 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ การวางแผนดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร20 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)20 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC08-04-20 “ข้าวหมากภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย20 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ID07 การลงปฏิบัติงานตำบลจรเข้มาก ประจำเดือนเมษายน20 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
รายงานผลปฏิบัติงาน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ของดีหนองเกาะแก้ว20 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID07-ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านโคกเมือง20 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID02-EP.03 วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT20 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS07 ต.โคกสะอาด การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาโครงการ20 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS07 ตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์20 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC08-04-01 ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุที่น่าจดจำ20 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับให้กับชุมชนตำบลไทยเจริญ20 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID05 พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID05-สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
การทำงานในเดือนเมษายน20 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
MS07 ประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย20 เมษายน 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาชุมชน20 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
NS03 ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของชาววังเหนือ ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 ของดีของชุมชนต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 วิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลวังเหนือ20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
ID07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมยกระดับสินค้าOTOP20 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID07ลงพื้นที่เก้บข้อมูลในชุมชน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
บทความเกี่ยวกับการทำประชาคมหมู่บ้าน ต.โนนขวาง20 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID05-การใช้ชีวิตในยุคของการมีโรคระบาด (โควิด-19)20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS09 การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (เม.ย.64)20 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID02 – การวิเคราะห์ SWOT จากการลงพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS03 ข้อมูลที่ดีสู่การพัฒนาในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ID02-ประชุมวิเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน หาจุดเด่นจุดด้อย บ้านโคกย่าง ประจำเดือนเมษายน20 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NSo3 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมจากการสำรวจชุมชน ตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์20 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ของดีหนองเกาะแก้ว20 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลจันทบเพชร20 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามบ้านสวายจีก หมู่ที่2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ลงพื้นที่ สำรวจแบบสอบถาม ในพื้นที่ บ้านสวายจีก หมู่ที่2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
ID02 : วิเคราะห์ SWOT จากการลงพื้นที่บ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ผ้าพื้นบ้าน หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ MSO419 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
(NS02) การปฏิบัติงาน ณ กรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564 (กพร.)19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 u2t-news uncategorized nursing
NS03 สำรวจและบันทึกข้อมูลชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) HS0519 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ns01 ตรุษสงกรานต์19 เมษายน 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
NS03 วิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเด่นในชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ นางสาว อมรรัตน์ อินนอก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID07 สวนเกษตรผสมผสาน คุณตาเฉียบ19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS03 เสาะแสวงหาข้อมูลความต้องการของชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 การอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 ข้อดีและข้อควรปรับปรุงพัฒนาชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
“บักแงว” ผลไม้อีสานที่หารับประทานได้ยากและใกล้จะสูญพันธุ์19 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS07 ประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาในตำบลไทยเจริญ19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ลงพื้นที่ สำรวจแบบสอบถาม ในพื้นที่ บ้านสวายจีก หมู่ที่2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
NS03 ผ้าทอ สินค้าที่ควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ตำบลวังเหนือ19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ID07 บทความ บ้านโคกปราสาท หมู่ 12 ต. จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS03 วิเคราะห์แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 ผ้าทอ สินค้าที่ควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ ของตำบลวังเหนือ19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ (ID03)19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
HS09 การอบรมออนไลน์ ตำบลพระครู19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
NS03 ข้อมูลทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชนตำบลวังเหนือ19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
การพัฒนาบ้านยางน้ำใส19 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ID02-สรุปและร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
Sc08-งานศิลป์แผ่นดินดินสยาม19 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc08 uncategorized science
ED01-ผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
MS07ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชน19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
วิเคราะห์SWOT ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
อาชีพสำรองชาวบ้าน(ช่วงปิดหน้ายาง)19 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ดินที่อาศัยภูมิใจไม่น้อย19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับให้กับชุมชน19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID02 : ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่และสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อการนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID01-สถานที่สำคัญ บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID02 – ระดมความคิดวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS09- การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
ED02 ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS09การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (เมษายน 64)19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ED02 ผู้ปฏิบัติงาน ก.พ.ร. สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS09 อบรมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID02-วิเคราะห์ SWOTจากการลงพื้นทีบ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านโคกเมือง ม.9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID02-สรุปและร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่ได้จากการลงพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS09การอบรมพัฒนาทักษะ4ด้าน19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID02-การประชุมสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อการนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID01 – ประเพณีโบราณแห่ตาปู่บ้านแสลงโทนสืบทอดมายาวนาน19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
MS07 ประชุมสรุปผลในการลงพื้นเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลไทยเจริญ19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID02-วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหมู่ 8 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID01-ความประทับใจวัดแสลงโทน อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID02-วิเคราะห์ SWOTจากการลงพื้นที่บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS04 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง19 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
MS07 ประชุมการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS07 ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล ตำบลไทยเจริญ19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
IDO2-แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจบ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS03 ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
กลุ่มโฮมสเตย์(Home Stay)ในชุมชน19 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID02-ประชุมสรุปวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID01-การทอเสื่อกกของคุณยายคง19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
คุณค่าอยู่ที่คนมอง19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC04_04_ผักในครัวเรือนบ้านหนองหว้า19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
บทความลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ19 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ก้าวที่เปลี่ยนวิถีสู่ความมั่นคง19 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ID01 – หลักกิโลโบราณชุมชนแสลงโทน ที่ชาวบ้านนับถือบูชาและภาคภูมิใจ19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔)19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
NS04 การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256419 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
การสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (HS08)19 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID01-ชุมชนน่าอยู่ วิถีชีวิตพอเพียง19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน19 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ผลิตภัณฑ์จากการถัก ทอ สาน สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์19 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ทำบุญเบิกบาน ลูกหลานรัชกาลที่1 อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID08(1)-ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และบ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED01การเตรียมความพร้อมในการอบรม19 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การระดมความคิดเพื่อการจัดการขยะ19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความเดือนเมษายน 2564 ถ่านชาร์โคลไร้ควัน19 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED01เชิญชวนให้ร่วมอบรม 19 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS07 ตำบลไทยเจริญ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
HS02: ร่วมช่วยพี่น้องชาวบ้านทำงานสร้าง”ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง”19 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS09 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID03 เด็กปั้น มือเปื้อน ชวนเพื่อนมาเปิดประสบการณ์19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
MSO1 ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID09(1)-เตาเผาถ่านชาโคลไร้ควัน ลดมลพิษ สร้างรายได้ชุมชน ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC08-04-08 เครื่องจักสานงานศิลปะสร้างสรรค์จรรโลงเอกลักษณ์สานทอถักสายใยชุมชน19 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
SC04_04_มาตรการควบคุมโควิดของโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
MS07 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน ตำบลไทยเจริญ19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
MS01(1) เก็บข้อมูลครัวเรือนตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
SC04_04_งานบุญผ้าป่าวันสงกรานต์ของชาวโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-04 uncategorized science
NS04 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
MS04โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC04_04_ประเพณีทำบุญหมู่บ้านประจำปีของชาวโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_04_ประเพณีทำบุญหมู่บ้าน19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
SC04_04_ขนมไทยบ้านหนองหว้า19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
วิเคราะห์และแนะนำทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC04_04_อสม.ที่เข้มแข็งในตำบลโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_04_การประชาคมระดมความคิด19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_04_เบื้องหลังที่ใครไม่เห็น19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
[MS03] การระดมความคิดเพื่อการจัดการขยะ19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID03 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC04_04_โค กระบือ สัตว์เศรษฐกิจที่โคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชน19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
HS09การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ID06-ตำบลสายตะกู ทำไม!!! “ช่องสายตะกู” ไม่อยู่ในตำบลสายตะกู วันนี้มารู้กัน19 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
SC04_04_แพะสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของชาวโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
SC08 กล้วยเบรคแตก บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
SC04_04_การทำงานในสถานการณ์โควิด 1919 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
กลุ่มไก่พื้นเมืองของบ้านขาม19 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
SC04_04_สิ่งที่ได้มา19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ลงพื้นที่สำรวจเมืองบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
ID03 จุดเริ่มต้นเล็กๆของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC04_04_เที่ยวสุขใจ ณ บ้านหนองหว้า19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สี่แยกสายโท6 เหนือ19 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS01 ลงพื้นที่หมู่บ้าน19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
SC04_04_ความต้องการพัฒนาด้านอาชีพ19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC02-มหัศจรรย์ที่ “ทุ่งวัง”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)19 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
SC02 คำขวัญตำบลทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC04_4_โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-04 science uncategorized
MS03การระดมความคิดการจัดการขยะ ต.ในเมือง19 เมษายน 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
SC04_04_ร่วมใจประชาคมพัฒนาคนตำบลโคกเหล็ก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
NS02 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ประชาสัมพันธ์news
NS04 โนนขวางประชุมลงพื้นที่ทำประชาคมและการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
SC04_04_ ครัวชุมชน ณ บ้านหนองหว้า19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ประชาสัมพันธ์sc-04 news science
การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพลับพลาชัย (กลุ่มกพร.ตำบลจรเข้มาก-ID07)19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
MS03การระดมความคิดการจัดการขยะ ต.ในเมือง19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
การระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
SC-02 ของดีตำบลทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
MS03 การระดมความคิดในการจัดการขยะของตำบลในเมือง19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-03 management uncategorized
sc02-“สิ่งสำคัญในตำบลทุ่งวัง”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02–วิเคราะห์SWOTประจำเดือนเมษายน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID02-ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์ SWOT ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS03การระดมความคิดการจัดการขยะ ต.ในเมือง19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
SC04_04_การต่อยอดให้กลุ่มอาชีพทำไส้กรอก19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
NS02 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
ID05จันทบเพชรแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน19 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
SC04_04_แรงบุญ แรงศรัทธา ประเพณีเทศน์มหาชาติ19 เมษายน 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
สร้างอาชีพ ด้วย OTOP นวัตวิถี ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID07-การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลจรเข้มาก19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
การระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นสัก19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กลุ่ม กพร. โดยนางสาวอัญมณี กังขรนอก19 เมษายน 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID07-การทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน19 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
“SC02-ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านทุ่งวัง”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
“SC02-ผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านหนองเกาะน้อย”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 319 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ธรรมชาติสร้างอาชีพ……… ณ ทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC02-ทุ่งวัง”สร้างสาน” ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02-ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ เศรฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC02-กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc-02 uncategorized science
MS03การระดมความคิดการจัดการขยะ ต.ในเมือง19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
SC07-Pongpat-April : ทำไมถึงเป็นปลาส้ม19 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MS03 – การระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
“หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
กลุ่มกพร. MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
SC08-02-18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 1019 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
MS03 แนวทางการจัดการขยะจากราชภัฎสู่ชุมชน19 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและยกระดับให้กับชุมชน19 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
HS06 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กพร. สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ19 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ผลิตภัณฑ์ที่ทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
MS03 การระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชนหลังศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256419 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ID03 โลกจินตนาการสู่งานเครื่องปั้นดินเผา19 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
NS 02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
SC-07ประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
SC02 – พบของดีที่ทุ่งวัง19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564 (HS08)19 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
sc01 ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
“SC02-OTOP นวัตวิถีและโฮมสเตย์ บ้านหนองเกาะน้อย”19 เมษายน 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC03การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(นักศึกษาจบใหม่)19 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์19 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ที่มารายได้ของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน19 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
กล้วยทอดของดีตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ID12)19 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID04 การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)19 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ED02สำรวจและวิเคราะห์การยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS04 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
การทำงานช่วงโควิด-19 ระบาด (ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
MSO1 ลงพื้นที่ปฎิบัติงานธนาคารน้ำใต้ดิน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID02-15 บริการเรื่องที่ดินทำเองได้ ไม่ต้องไปกรมที่ดิน ด้วยแอปฯ SMARTLANDS19 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS08-สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ของบ้านหนองม่วงใต้ หมู่15 ตำบลทะเมนชัย19 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS02 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ บ้านโคกว่าน ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
ID05 กลุ่มกพร.- การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256419 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
(HS02)ลงพื้นที่ช่วยสร้างศาลาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง19 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
NS02 สำรวจข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
ID01-วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความประทับใจในการลงพื้นที่ บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
NS03 สำรวจสู่การวิเคราะห์ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
กลุ่มกพร. MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสัง ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ID04 : อบรมโครงการ การพัฒนาผลิตภัทฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา19 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS09การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ19 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
HS08-สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ 10 ตำบลทะเมนชัย19 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID01 – ความประทับใจชุมชน ประเพณีแห่ตาปู่บ้านแสลงโทนและพระเพณีสงกานต์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ลงพื้นที่เพิ่มเติม เดือนเมษายน256419 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ED02 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อยกระดับสินค้า ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NS04 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ED02 “การลงพื้นที่สำรวจสินค้า เพื่อวางแผนยกระดับสินค้า ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน”19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
สืบสานงานพันปี เครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด19 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
เตรียมความพร้อมการจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)19 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การนวดแผนไทย19 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การเลี้ยงวัวพื้นเมือง19 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ลง ยกเสาเอา-เสาโทลงพื้นที่เทปูน19 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
ID01- อนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทอ 4 ตะกอแห่งบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 1 และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรีมย์19 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID10 “การตลาดกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง”19 เมษายน 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID05 แหนมหมูอารมณ์ดี!!(”ใบกัญชา”)19 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)19 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง19 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (เดือนเมษายน)19 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
สร้างความรู้อาชีพแก่ชุมชน19 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03 เครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด ประจำเดือนเมษายน 256419 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
sc01 ลงสำรวจพื้นที่เเละวิเคราห์หาสินค้าเพื่อนำมาพัฒนาเเละต่อยอด ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน19 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์19 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
NS04 ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ประชาคม(ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ED02 การวิเคราะห์ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า หมู่ 2 บ้านยาง บุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)19 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID01-ความประทับใจจากการลงพื้นที่สำรวจของบ้านแสลงโทน หมู่ 218 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID04การเรียนรู้การปั้นเครื่องปั้นดินเผา18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS04ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การประชุมวางแผนการพัฒนาตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED02 สำรวจและวิเคราะห์หาสินค้าเพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
บทความ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน256418 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ID04 : สืบสานงานศิลปะผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยมือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ทิศทางก้าวสู่การพัฒนาตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC03 นำทีมชาวตำบลสนวนร่วมสำนึกรักบ้านเกิด ผ่านกิจกรรม “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ”18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
เตรียมความพร้อมการจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ุNS05 การวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเขียนโครงการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
NS04 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ18 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
NS01 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม 0218 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
การระดมความคิดในเรื่องของการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนหลังราชภัฏ18 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ID03 แรกเริ่มของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
MS01(01) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
การสร้างอาชีพจากมหาวิทยาลัยสู่คนในชุมชน18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ผ้าไหม อำเภอนาโพธิ์18 เมษายน 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
บทความเดือนเมษายน ประวัติหมู่บ้าน18 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS0218 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ID10: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน18 เมษายน 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC-07โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่sc07 uncategorized science
HS08 – การลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่11 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS01(01) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
NS03 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ED02 สำรวจและวิเคราะห์สินค้าเพื่อยกระดับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NS03 ชุมชนน่าเที่ยว ณ ตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
SC-07 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
NS03 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตำบลวังเหนือเพื่อโอกาสพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน18 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 เข้าใจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลวังเหนือ18 เมษายน 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
SC08-04-10 “แซ่บๆ นัวๆ ครัวแม่พบพร”18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ID : 03 อบรมทักษะสร้างงาน สร้างอาชีพกับเครื่องปั้นดินเผา18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
วิเคราะห์ข้อมูลสัมมาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ED01- ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร.18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่คนในชุมชน อ.บ้านกรวด18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชน18 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC08-04-16 ผ้าไหมงามแห่งคูขาดพัฒนา18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
Old ceramics into new minimal ceramics18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03 การอบรมเชิงปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID06 อบรมการตกแต่งผ้าไหมให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งผ้านุ่ม+ลื่น ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. โดยนางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์18 เมษายน 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS01-1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลกระสัง18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
แหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจของประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID02-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน18 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS01(1) -ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง คณะวิทยาการจัดการ (กพร) นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
SC05-วิเคราะห์ SWOT เพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้ง 4 ด้าน18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
NS04-การวางแผนพัฒนาชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนเมษายน)18 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
SC03 โครงการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC-07โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
SC-07 การลงพื้นที่ประชาคม ร่วมวิเคราะห์ SWOT18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID03 พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชนตำบลหินลาดเพื่อสร้างอาชีพ18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
น้ำพริกแม่มด สินค้าOTOP18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ED02 “การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน”18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
SC-07การประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจตำบลเสม็ด18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ID07 – หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน18 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
SC08-04-09 วิถีชีวิตแบบไทย ดำรงไว้ซึ่งงานศิลปะ18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
SC-07 ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่น่าลิ้มลองของชุมชนบ้านเสม็ด18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MS01-1 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลกระสัง18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms011 management uncategorized
ID09 (1) ความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ของตำบลเขาดินเหนือ18 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
อบรมการตัดต่อวิดีโอบนโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพ18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ18 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การบริหารจัดการน้ำในชุมชน18 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ED03-เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 education uncategorized
ผลิตภัณฑ์ของบ้านเมืองดู่18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID04 เมื่อความเจริญเข้าถึงชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมจึงสำคัญ18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ED02 การวางแผนยกระดับสินค้าในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ปลูกหญ้าเนเปียร์ไว้สำหรับเลี้ยงวัวควาย18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 256418 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ED03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
AG01(2) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ รายงานผลปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
(MS07) การประชุมสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
้HS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพิธียกเสาเอก-เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การทอเสื่อกก18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
วิเคราะห์ข้อมูล ทำกิจกรรมต้านCOVID-19 ร่วมพิธิบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
์ืNS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-02 nursing uncategorized
ID09 (1) การพัฒนานวัตกรรมสร้างเต่าเผาถ่านชาโคลไร้ควันของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
บทความลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่hs06 humanities uncategorized
SC-07 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ปลาส้มและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ของตำบลเสม็ด18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพ18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ED02 การสำรวจหาวัตถุดิบ ในการเตรียมการที่จะทำพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID01- บายศรีต้นกล้วยในงานพิธีทําบุญเเห่ตาปู่ ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
SC08-04-19 เครื่องประดับศิราภรณ์18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ (กพร.)18 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
แหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนของตำบลบ้านด่าน18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
บทความลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms011 management uncategorized
MS03 บทความ บริบทชุมชนการระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะ18 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ED02 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
เรียนรู้และฝึกทักษะการขึ้นรูปด้วยมือ18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID08(1)-ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลปราสาทเพื่อหาจุดแข็งและโอกาส ในการกำจัดจุดอ่อนของตำบลและสามารถใช้โอกาสมาเสริมจุดแข็ง18 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ED02-การลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการวิเคราะห์-การสังเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่วางขายในตลาดแบบ Onsite พื้นที่ตลาดชุมขนนอกเขตตำบลและตลาดชุมชนในเขตตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
SC03จิตอาสา “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(บัณฑิตจบใหม่)18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
SC07-การทำประชาคมร่วมกับผู้นำชุม เพื่อถกเถียงต่อปัญหาภายในชุมชม และร่วมกันแก้ไขและพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ED03-ประเมินสภาพตำบลประจำเดือน เมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
HS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ โนนตะโก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง ประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 uncategorized education
SC-07ประชุมวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ED02 การวางเเผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS08 บ้านหนองบัว/หนองไทร/หนองม่วง/น้อยพัฒนา หาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสนใจ18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ส่งเสริมการปั้นดินเผาให้ก้าวหน้า18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
HS09 รายละเอียดการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
SC05การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
NS02– ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ns-02 education nursing
์์Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณะ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag032 agricultural
MS07 ประชุมสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
สืบสานงานปั้น (ID03)18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ED03 – เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ED03ประเมินสภาพตำบลประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อในชุมชนตำบลบ้านด่าน18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลบ้านด่าน18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ED02 วิเคราะห์สำรวจข้อมูลในการลงพื้นที่ ตำบล บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS02 ลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่สร้างศูนย์การเรียนรู้ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การปลูกพริก ผักสวนครัว18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
MS07 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชน18 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
SC07 การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( การทำปลาส้ม)18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
วิเคราะห์ข้อมูลลงพื้นที่ทำกิจกรรมและร่วมพิธีลงนามทางด้านวิชาการ18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ร้านรับซื้อของเก่าบ้านโคกกลาง18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID04 ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิค ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC08-04-15 เลี้ยง “กบ” เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
การปลูกพริก18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
SC-07 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
วิธีการเลี้ยงไก่ชนและวิธีรักษาหลังชน18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ED02 สำรวจและวิเคราะห์สินค้าเพื่อยกระดับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
การทำไข่เค็มสมุนไพร18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
สภาวะทางสังคมของชุมชนในตำบลบ้านด่าน มีปัญหาทางด้านสังคมหรือไม่18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC05-การประชุมเพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจตำบลร่อนทอง18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
HS09 การปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256418 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc07 science
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
การเลี้ยงหม่อนไหม18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
SC08-(กพร.) การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 256418 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
สำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
SC-07 ภูเขาไฟใกล้เมือง “เขากระโดง” แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลเสม็ด18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
ED02 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตำบล ตำบลบ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ประจําเดือน เมษายน18 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
HS02 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 256418 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
การทำพริกแกงสูตรชาวบ้าน18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS02 ลงพื้นที่ยกเสาเอกเสาโท ณ บ้านโคกว่านหมู่ 1 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ต.กระสัง อ.กระสัง18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID03 งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยมือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การเตรียมความพร้อม เพื่อการอบรมให้ความรู้ด้านการยกระดับชุมชน (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC-07 ปลาส้มเสม็ด18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
เกจิอาจารย์บุคคลเด่นในชุมชน18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
SC05-ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลร่อนทอง18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
วิถีชุมชนบ้านเมืองฝาง18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
บ้านปราสาทพร ดินแดนแห่งศาสนจักรคริสต์18 เมษายน 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
การระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชนหนองปรือ (MS03)18 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
HS02 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
MS02 : กิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง18 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
SC05-ประชุมระดมความคิด วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ทักทอสายใยผ้าไหมไทย (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
SC-07 การประชุมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
HS02 ผลการรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
SC08-04-18 ผ่อนคลายด้วยการนวด ณ ชุมชนสตึก18 เมษายน 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
HS08 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (กพร.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ED03 สำรวจแหล่งอาหารจากธรรมชาติ ทรัพยากรล้ำค่าแปลงเป็นอาหารรสเด็ด ตำบลถาวร18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 3 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาโควิด-19 ระรอกใหม่18 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 uncategorized nursing
สวนริมคลอง18 เมษายน 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID04 การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์เบื้องต้น18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS05 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ18 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID01-ความประทับใจในหมู่บ้านแสลงโทน18 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID04-พัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวดเพื่อนำพลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS02 ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ จัดงานยกเสาเอก- เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนสองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS02 : สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง การปฏิบัติงานประจำเดือน เดือนเมษายน 2564 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
ID08(1) วิเคราะห์ SWOT ของตำบลปราสาท และการทำข้างโป้งของชุมชนสายโท 2 ใต้18 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ประชุมเพื่อคัดสรรโครงการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
สอบถามสาเหตุที่คนในชุมชนเลือกอาชีพปลูกอ้อยในตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ18 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชน (MS03)18 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ms-03 humanities management
หลักสูตร HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
HSO2บทความการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ED03 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนเมษายน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย ณ ศาลากลางบ้าน ม.5 บ้านหนองหญ้าปล้อง18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนเมษายน18 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
HS02 กิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
SC01-ลงพื้นที่บ้านศรีเจริญ หมู่ที่7 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)18 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
HS08 ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ของชุมชนบ้านบุแปบ หมู่7 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป18 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID01-การปลูกผักสวนครัวของชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมน้อย หมู่ที่5 บ้านแคนเจริญ หมู่ที่17 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่10 บ้านหนองดุม หมู่ที่8 และบ้านสวายสอ หมู่ที่2 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การสำรวจข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของหมู่บ้านถาวรหมู่ 8 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS0118 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID06-ตำบลสายตะกู เรียนรู้การออกแบบลายผ้าไหม ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
การทอผ้าไหม บ้านบุ หมู่11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 management uncategorized
ID06-วิธีการขยายพันธ์ุผสมพันธ์ุของหนูพุก ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID 19 “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชาชน)18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC05-04-15-Arisa18 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบุ ม.5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 256418 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS04 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 และวิเคราะห์งานก่อนลงประชาคม18 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID01-ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักสาน ของชุมชนบ้านแสลงโทนหมู่ที่ 118 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ความพร้อมที่จะเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในหัวข้อ “โครงการ การทอผ้าไหมลายยกขิด” ของกลุ่มตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ hs05 นางสาวพรพรรณ สงคราม18 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
การลงพื้นที่สัมภาษณ์เเละสำรวจ18 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
HS02บทความโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคม การลงพื้นที่ประเดือนเมษายน อ.นางรอง ต.หนองโสน จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน18 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ทอเสื่อกกบ้านบัว หมู่ที่๑๖18 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ED03 สำรวจข้อมูล ชุมชน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร อนามัย สิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 และ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)18 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ประวัติบ้านเขาดินเหนือ หมู่318 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED03 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน สัตว์เลี้ยง เเหล่งน้ำ เเละภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลถาวร18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 education uncategorized
HS07 การวางแผนดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร18 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID08(2) การวิเคราะห์ SWOT จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED03ปฏิบัติงานสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชุน อำเภอละหานทราย ประจำเดือนเมษายน18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
HS02-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
อาชีพหลักของชาวบ้าน บ้านฉันเพล หมู่218 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
MS04โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
HS07 นำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา18 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
การระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะในชุมชน18 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
MS04 การลงพื้นที่สำรวจผลผลิตของชาวบ้านในชุมชนสวายจีก18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
IDO1-อาชีพเสริมของชุมชนบ้านแสลงโทน18 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID05 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลจันทบเพชร18 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID04 การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)18 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID05 การป้องกันโควิด19บ้านสายโท 8 เหนือ18 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS01(3)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน3 ประจำเดือน เมษายน 256418 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ID08(2) การวิเคราะห์ SWOT จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS06 – ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ผู้ปฏิบัติงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ (กพร.)18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
กลุ่มสมาชิกเป้าหมายการพัฒนาระบบเกษตรพึ่งตนเองของบ้านบุก้านตง ตำบลแสลงพัน18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
จัดเก็บข้อมูล เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
ID06-การขายยางพาราของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
MS01การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา18 เมษายน 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
NS 05 พิธีแซนตายาย ศาลเพียงตาประจำหมู่บ้าน18 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผ้าพื้นบ้าน18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms04 management uncategorized
เกษตรกรปลูกกล้วย18 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED01 การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การเลี้ยงโคเนื้อขุน18 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ปุ๋ยไส้เดือน18 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
เเหล่งน้ำชลประทาน18 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนบ้านบุก้านตงพัฒนา ต.แสลงพัน18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MS04โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
การสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (HS08)18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID03 – การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )18 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มAG01(2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นสำรวจวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อและบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ID09(2) “จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ประโคนชัย” โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ปลูกผักกับ พช. ณ วัดกลาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
HS08-จัดเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ในชุมชนบ้านทะเมนชัย หมู่1 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
เตรียมความพร้อมก่อนอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
เตรียมพร้อมในการอบรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ED01)18 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
คู่มือการใช้งาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T) ระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
การประกอบอาชีพและการสำรวจชุมชนบ้านหนองตะไก้ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ืNS05 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเขียนโครงการ17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ED02 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ตลาดเย็นบ้านสวายจีกแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
HS06 รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านบุขี้เหล็กใหม่ ตำบลแสลงพัน17 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และ ยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมบ้านหนองครกและหนองใหญ่ -HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน-17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID08 (2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2564 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
MS02-วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผ้าทอ บ้านแสลงพันและบ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนารูปแบบใหม่(ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
บันทึกการทำงานในเดือนเมษายน 6417 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS06-การพัฒนารายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกษตรกรในชุมชน บ้านฉันเพล ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED05 สำรวจข้อมูลบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
เตรียมพร้อมสู่การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การหารายได้มาเลี้ยงชีพจากการปลูกหม่อน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บทความรายงานเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MSO1(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หลักสูตร HS05 – การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
NS05 ประเพณีแห่ช้าง-บวชนาค17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านบัว ม.3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) ประจำเดือนเมษายน256417 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ลงพื้นที่โครงการการจัดการน้ำโดยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ED02 หาต้นทุนของวัตถุดิบ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256417 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
HS05โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID08(2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล( SWOT )ชุมชน หมู่ ๙ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
บทความประจำเดือน เมษาน 2564 กลุ่ม AGO1(1 )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
HS06-การพัฒนารายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 15 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
ID09-1 เตาเผาถ่านชาโคลไร้ควัน ลดมลพิษ สร้างรายได้ชุมชน ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ID04-การขึ้นชิ้นงานเซรามิกส์อย่างง่าย สู่ชิ้นงานประดับประเทศ17 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
เรื่อง การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 256417 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
อาชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
HS08 – ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ของประชาชนในชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID02-“SWOT” การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนา17 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
สรุปข้อมูลในภาพรวมจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโนนเจริญ17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
MS02-โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag012 uncategorized agricultural
MS06- ศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การทำเสื่อกก ต.โคกมะม่วง จ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
“อ้อย” พืชเศรษฐกิจบ้านไผ่น้อย17 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID03 – เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย เพื่อพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การนำเสนอโครงการการกับผู้นำชุมชนและร่วมกิจกรรมทำบุญของชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
เตรียมความพร้อมในงานอบรมกลุ่มผ้าทอ ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ประเพณีตีผึ้งร้อยรัง อ.บ้านกรวด17 เมษายน 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 management uncategorized
รายงานผล217 เมษายน 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
Ns05-การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอโครงการพัฒนาตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, คณะครุศาสตร์ns05 education nursing
ID09(1) ประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดกันมาของคนตำบลเขาดินเหนือ17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
“SWOT” การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน สำรวจความต้องการและความเป็นไปได้ของตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
SC05-ประชุมในการยกระดับเศรษฐกิจ 4 ด้าน17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
NS04 การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ตำบลโนนขวาง17 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns-04 news nursing
ID03- การอบรมทักษะการปั้นขึ้นรูปแบบพื้นฐานเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
 การเลี้ยงแพะของคนในชุมขน17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED03 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อ.โนนดินแดง ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนเมษายน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
MS02 : วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผ้าทอ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
เฟอร์นิเจอร์ไม้17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
อาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองตำบลดงอีจาน17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านหนองบัวราย ม.7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID08 สรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOTของต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
การทอผ้าขาวม้า ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ประเพณีกัณฑ์หลอน ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
การนำเสนอผลการลงสำรวจพื้นที่ตำบลปราสาท17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
การเกษตรปลูกยางพารา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
SC03 ปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อชุมชนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”17 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ผ้าทอลายขิด17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หลักสูตร HSO5 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS06- ประชุมวางแผนและสรุปโครงการผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อนำเสนอแก่ผู้นำชุมชน ตำบลโคกมะม่วง17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 3-6 เมษายน 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
NS05-สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมบ้านกะชาย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
อาชีพเสริมภายในหมู่บ้าน ที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การเลี้ยงไหม17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ms01(3) การคีร์ข้อมูล01 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน256417 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
เรือนไม้น้ำ นวดเพื่อสุขภาพ17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 ของชุมชนในตำบลบ้านด่าน17 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
“มันสำปะหลัง” อีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวทุ่งจังหัน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญและ บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
รายงานการปฎิบัติงาน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
แผนแนวทางเพิ่มรายได้ในชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)พื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมูที่6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่7 บ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
เตรียมความพร้อมอบรมบ่มความรู้ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอในตำบลถลุงเหล็ก (ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
รายงานผลการดำเนินงาน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
คนเด่นตำบลบ้านด่าน พระราชปัญญาวิสารัท เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง17 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
การปลูกใบหม่อน ในพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
NS-05 แอดมินโครงการวิเคราะห์ข้อมูล17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
วิเคราะห์SWOT ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
“สงกรานต์ทิพย์ (สงกรานต์ COVID-19) 2021”17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
อาชีพทำเงิน เลี้ยงหอยขมเพิ่มรายได้ ของเกษตรกรตำบลทุ่งจังหัน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การสำรวจผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP บ้านทวีทรีพย์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การทอผ้าไหม บ้านบุ หมู่11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC05-จัดประชุมเพื่อยกระดับเศษฐกิจและพัฒนาตำบลร่อนทอง17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ประชาสัมพันธ์sc05 news science
ผลการวิเคราะข้อมูล SWOT ตำบลปราสาท อำบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
SC05-ประชุมผู้นำชุมชนตำบลร่อนทอง17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
SC05-ตำบลร่อนทอง17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ในชุมชน17 เมษายน 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC05-03-16 Sumalee17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
การสำรวจ หมู่บ้านทุ่งพัฒนา และบ้านทุ่งจังหัน อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน  อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
การรายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
นางสาว รสริน ฟอมไธสง ID09 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
SC05-04-19 Supan17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc05 uncategorized science
AG01(2) ตำบลบ้านคู บทความผลปฎิบัติงานประจำเดือน เมษายน 256417 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
การสำรวจการทำปลาส้ม สินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่ 417 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID04 เรื่อง อบรมเสริมสร้าง การขึ้นรูปด้วยมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน17 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
Ms01(3) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
การปลูกและการเก็บเกี่ยวเพื่อทำรายได้17 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ID01-ความต้องการของชาวบ้านในชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 217 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID08(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
Ms06 ประชุมร่างโครงการและสรุปข้อมูลเพื่อเสนอพัฒนาชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
HS04ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
เชิญชวนอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ED01)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
HS05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
การระดมความคิดเพื่อการจัดการขยะ17 เมษายน 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย HS07-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บ้านแสลงพันพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
สอบถามเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ED๐๑)17 เมษายน 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
Ms01(3) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
SC01 – ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนเมษายน)17 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
[HSO5] โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ED03ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนเมษายน ตำบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
HS05โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AG01(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองดุม บ้านสวายสอ และบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
NS05 ประเพณี วัฒนธรรม17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
HS09การพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 เมษายน 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
กลุ่มเปราะบางในครัวเรือน ตำบลบ้านด่าน17 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ข้าพเจ้านางสาว ณัฐชา รินนรา ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
lD08สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน SWOT ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตาพอหมู่1 (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)17 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
SC03 สิ่งแวดล้อมชุมชนในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
บทความประจำเดือนเรื่อง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย(SWOT) พื้นที่รับผิดชอบ บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ต.เขาดินเหนืออ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน17 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านตูมใหญ่ บ้านประคำดง บ้านโคกสำราญ บ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
NS05 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงการ และให้คำปรึกษา17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
HS03 การจัดเวทีอบรมวางแผนการพัฒนาสูตรการแปรรูปขนมไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag011 ag012 agricultural
กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 256417 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED03 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประจำเดือน เมษายน17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC-05 เส้นทางคมนาคมภายในร่อนทอง17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
NS 05 วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนโครงการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns05 nursing
ED03 สำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำเดือนเมษายน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
HS08ลงพื้นที่สำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ED03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล01และ02(เพิ่มเติม)ในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
รายงานประจำเดือนเมษายน นายุดมทรัพย์ ดวงนิล บัณฑิตจบใหม่17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
การปฎิบัตงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID04-การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อทำการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าและการบีบกดด้วยมือ17 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
NS05-วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอโครงการพัฒนาตำบลปราสาท17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
SC05 แหล่งการท่องเที่ยว ตำบลร่อนทอง17 เมษายน 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc05 uncategorized science
HS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ID04-เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์และการอบรมสัมมาชีพการพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอำเภอบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
NS04-วิเคราะห์ข้อมูลก่อนลงประชาคม17 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag012 news agricultural
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นสำรวจวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อและบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
MS02 : กิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​17 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID06-ตำบลสายตะกู โรงเรียนเพียงหลวง ๒ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 256417 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ SWOT ประจำเดือนเมษายน ณ หมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
Hs03 การจัดอบรม ประชุมการจัดอบรมโครงการแปรรูปขนม17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
หลักสูตร HS05 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS06-อบรมทักษะเเละวางแผนประชุมหารือในการเตรียมข้อมูลที่จะไปนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS07 ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของชุมชนในตำบลโคกสะอาด17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS06 วางแผนและสรุปข้อมูลโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AG01( 2 ) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ของตำลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
NS05 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงการ17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns05 nursing
ID02 – ลดจุดด้อย เพิ่มจุดแข็ง ผลิตภัณฑ์ บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง17 เมษายน 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS04_ประชุมการทำรายงานและลงประชาคมเดือนเมษายน17 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ED04 ผลิตภัณฑ์ น่าสน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน เมษายน 256417 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed04 u2t-news education
ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
HS07 การวางแผนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกสะอาด17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
Ms06 ประชุมร่างโครงการเพื่อเสนอพัฒนาชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบููรณาการ17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ ๗ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms012 uncategorized management
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
สถานที่ทำงาน ตำบลบ้านด่าน17 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
HS03-กพร. (บัณฑิตจบใหม่) รายงานประจำเดือนเมษายน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเขียนโครงการของชุมชนในตำบลปราสาท17 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
HS03-กพร. (กลุ่มบัณฑิตจบใหม่) เดือนเมษายน หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
วิเคราะห์ข้อมูลผล SWOT โครงการพัฒนาสร้างเตาถ่านชาร์โคลไร้ควัน ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบ้านโคกกระชาย หมู่ 7 ตำบลตาโกตาพิ อำเภอประโคนชัย17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านหลัก หมู่ ๑ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
MS06-วางแผนประชุมและเตรียมข้อมูลนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง17 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
MS06 การปฏิบัติงาน การจ้างการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การทอเสื่อกก บ้านโคกเมือง ม.617 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
็HS04ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ ลำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
MS06 การสรรหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อแปรรูป (ข้าวโพด)17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 uncategorized management
MS06 จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อนำเสนอผู้นำชุมชนตำบลโคกมะม่วง17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
วางแผนและวิเคราะห์แนวทางการเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256417 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
MSO6ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเดือนเมษายน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอจังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
HS03-แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาแปรรูปขนม17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ms-06 การสำรวจโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
สรุปข้อมูลที่ได้ทำการลงพื้นที่ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาที่พบในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ SWOTเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
วิเคราะห์SWOTและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด17 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
สรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์MS0617 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
HS03 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 256417 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
การนำเสนอโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS03 วางแผนและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HSO3 ตำบลหนองโบสถ์ อบรมโครงการแปรรูปขนม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง17 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
เรื่อง สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน17 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ของดีแห่งเมืองโพธิ์16 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สาม)16 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ลงพื้นที่เดือนเมษายน256416 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ผ้าภูอัคนีของดีตำบลเจริญสุข16 เมษายน 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed05 education
HS03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมเกี่ยวกับการแปรรูปขนมไทย16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (เวทีการประชุม ประจำเดือนเมษายน)16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 256416 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง โครงการแปรรูปขนมไทย16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
บทความประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag012 uncategorized agricultural
HS03 การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทยตำบลบ้านสิงห์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
Ms06 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สาม)16 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag012 agricultural uncategorized
เป้าหมายในการผลิตตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
รายจ่ายหลักของครัวเรือนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
HS03 ประชุมการแปรรูปขนมไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
NS04-การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ตำบลโนนขวาง16 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ16 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ16 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
HS03 ลงพื้นที่ร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต.หนองโบสถ์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS03 การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทยตำบลบ้านสิงห์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ประชุมวางแผนการทำงานเกี่ยวกับโครงการ”แปรรูปขนม” บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
MS06 สรุปข้อมูลเพื่อเลือกโครงการไปเสนอกับประชาชนชาวตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
ED-04 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)16 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์16 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
อบรบ Swot Analysis พูดคุยกับชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน16 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประวัติและความเป็นมาของตำบลโคกสะอาด16 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED04 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed04 u2t-news education
HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 256416 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS03 การจัดอมรมเข้าร่วมประชุมการแปรรูปขนมไทย ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
ID08(1) วิเคราะห์SWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ โครงการแปรรูปบ้านโคกพรวง16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ16 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ID08(1) วิเคาระห์SWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
HS03:ตำบลบ้านสิงห์ “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงระดมแนวคิด เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 ประเภทประชาชน16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
NS04-ประชุมประจำเดือนเพื่อวางเเผนก่อนลงพื้นที่ประชาคม16 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID08(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
HS03 ตำบลบ้านสิงห์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การแปรรูปขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ID08(1) ร่วมหารือและวิเคราะห์ SWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS05 มัลเบอร์รี่ ผลไม้ขึ้นชื่อของตำบลหนองบัว16 เมษายน 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
การอนุรักษ์การทอผ้าไหม16 เมษายน 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
NS05 วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลพัฒนาชุมชน16 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns05 nursing
ลงพื้นที่หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)16 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 management uncategorized
NS05- การประชุมการเขียนโครงการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
NS05- วิเคราะห์ เจาะประเด็น เน้นเป้าหมายและเขียนโครงการ16 เมษายน 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
บทความเดือน มีนาคม6416 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
HS03 : พิธียกเสาเอกเสาโทศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประชุมการแปรรูปขนมไทย16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
บนความประจำเดือน กุมภาพันธ์6416 เมษายน 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
HS03 ต.หนองโบสถ์ เข้าร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนม16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
บทความประจำเดือนเมษยน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําเดือน เมษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
HS03 ลงพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกพลวง16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS03ตำบลหนองโบสถ์ ประชุมการจัดอบรมโครงการเเปรรูปขนม-นายกันตพงษ์(นักศึกษา)16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS03 ต.หนองโบสถ์ การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง หมู่ 916 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
Hs03 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคม ตำบลบ้านสิงห์ (เปิดเวทีการประชุม) เดือนเมษายน16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS03 ต.หนองโบสถ์ เข้าร่วมประชุมแปรูปขนมหวาน16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS03ตำบลบ้านสิงห์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการแปรรูปขนมไทยในตำบลบ้านสิงห์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS03-แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทย16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง การเก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองสองห้อง ครั้งที่ 316 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
วิถีชีวิตชาวนาบ้านเรา – บ้านศรีเจริญ16 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​16 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
HS03 – ลงพื้นที่ค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ “การแปรรูปขนม” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
NS04 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
รายงานผลการปฏิบัติงาน : ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔16 เมษายน 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม16 เมษายน 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag022 agricultural uncategorized
ID08(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลSWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
HS03 การปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
็HS02- การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง (กลุ่ม กพร.)16 เมษายน 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS03 การจัดเวทีสำรวจขนมไทยในชุมชนบ้านหนองโบสถ์16 เมษายน 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ID13 : phatthira-mint ตามหาผ้าไหม บ้านศรีถาวรกันจ้า16 เมษายน 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID13:เส้นทางหนอนไหม16 เมษายน 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
D09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำขนมไทย หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS0316 เมษายน 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) MS02 หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​16 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
HS07 การวางแผนงานในด้านศักยภาพของชุมชนและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของในแต่ละหมู่บ้านของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT Analysis ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED02 การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256416 เมษายน 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED04 คณะครุศาสตร์ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ไม่มีหมวดหมู่ed04 uncategorized education
ID09.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)16 เมษายน 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS02 สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 8 บ้านประดู่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 u2t-news management uncategorized
์SWTOวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID09.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
SC01-04-1416 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 uncategorized science
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
MS01 (3) โครงกาาธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MOS01(03) การสร้างธนาคารใต้น้ำ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
ID09 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID09 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน บ้านบาตร หมู่5 และ หมู่10 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
สภาพและความต้องการของชุมชน ตำบลบ้านด่าน16 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
NS04-การปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประจำเดือนเมษายน16 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ID01_Rattanawadee_April – กิจกรรมการขุดแปลงแรกของโครงการ “โคก หนอง นา พช.”16 เมษายน 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID06-การเพาะเลี้ยงและแปรรูป”ด้วงสาคู”16 เมษายน 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
วันสงกรานต์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
มาดูกบที่บ้านปะคำหมู่216 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
การประเมิณความสุขมวลรวม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง16 เมษายน 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
MS01(2)หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED04 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 256416 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC01 – ชุมชนเลี้ยงกบบ้านจาน (ประจำเดือนเมษายน)16 เมษายน 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
NS04 – การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
การปฏิบัติกพร.อำเภอโนนดินแดง เดือนเมษายน16 เมษายน 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
การลงพื้นที่ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์16 เมษายน 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
ID13_Nichapat-April : เมษาหน้าร้อน พช. น่ารัก16 เมษายน 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID08ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกชุมชน(SWOT) ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์16 เมษายน 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS03การปฏิบัติงานของเดือน มีนาคม-เมษายน (ก.พ.ร)16 เมษายน 2021