ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 “ ท้องที่อำเภอแคนดงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแคนดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ปีเดียวกัน  และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอแคนดง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ปีเดียวกัน ”

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ดิฉันได้เข้าไปรายงานตัว ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง เริ่มต้นได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลักษณะงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง คือ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนการกู้เงินนอกระบบ การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการซื้อขายที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องมรดก เป็นต้น วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ไปช่วยงานโคกหนองนาโมเดล โดยได้มีการช่วยจัดเตรียมงานทั่วไปและต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโครงการ และเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง เรื่อง ขอไกล่เกลี่ยให้นาง ก. นำเงินมาคืนให้กับผู้ร้องตามสัญญาเงินกู้ 

ภาพรวมของการปฏิบัติงานในเดือนแรก คือ ช่วยเหลืองานทั่วไปในหน่วยงาน เช่น บางวันก็จะมีการจัดเวรประจำอยู่ทางเข้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อวัดอุณหภูมิ บันทึกรายชื่อผู้ที่มาใช้บริการ และมีลงพื้นที่กับปลัดที่ประจำอยู่ศูนย์ดำรงธรรมบ้างบางครั้ง 

  

 

 

อื่นๆ

เมนู