โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  

หลังจากวันที่ 18 มีนาคม .. 2564 ได้เข้าประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำตำบลเสม็ด เกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนเเละวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยใช้หลักของ “SWOT” คือStrengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรคเเละวางเเผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป

วันที่ 30 มีนาคม ..2564 ได้เข้าไปประชุม ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน พร้อมผู้จ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ประชาชน และอาจารย์ประจำตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์

 การประชุมครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจมาร่วมกับชุมชน โดยใช้หลักของ “SWOT”โดยแบ่งผู้นำชุมชนและผู้จ้างงานออกเป็นสองกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ “SWOT” ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสำรวจความต้องการที่จะพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนจนได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชน คือ การพัฒนาการทำปลาส้มและการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ในวันที่1-17 เมษายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ในหมู่9,11,13,16,17 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านขอข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเพิ่มเติมเพื่อจะได้พัฒนาในลำดับต่อไป

 

นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู