ตำบลเมืองฝางเป็นหมู่บ้านที่แยกจากตำบลสองห้อง ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครอง ๑๖ หมู่บ้าน และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สามารถแบ่งเป็นโซนดังนี้

๑.  โซนบ้านเมืองฝาง มี ๕ หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังนี้  

หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองฝาง

หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองฝาง

หมู่ที่ ๓ บ้านยางน้อย

หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมืองฝางเจริญสุข

หมู่ที่ ๑๕ บ้านเมืองฝางเจริญเมือง                        

๒.  โซนบ้านโคกกลาง  มี ๔ หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังนี้  

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง

หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่ ๑๑  บ้านศรีสมบูรณ์ 

หมู่ที่  ๑๔  บ้านทุ่งสีดา           

๓.  โซนบ้านเมืองดู่  มี  ๔ หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังนี้  

หมู่ที่ ๘  บ้านเมืองดู่

หมู่ที่ ๑๐ บ้านเมืองดู่บริบูรณ์

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหว้า

หมู่ที่ ๑๖ บ้านศรีสมนึก  

๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านโคกแสลงน้อย             

๕.  หมู่ที่  ๗  บ้านโคกปูน           

๖.  หมู่ที่  ๙  บ้านโคกลำดวน

ระบบการสื่อสารของคนในชุมชนเวลาที่มีกิจกรรม งานบุญ งานโรงเรียน ในเขตตำบลเมืองฝาง  มีหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประชาชนในหมู่บ้านจะเป็นญาติพี่น้องกัน และอยู่ตำบลเมืองฝางมาตั้งแต่เกิด จึงมีความผูกพันกับตำบลเมืองฝาง ดังนั้น เวลามีกิจกรรมใดก็ตาม มักมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเสมอ

อื่นๆ

เมนู