พรพิมนต์  เจริญดี
บ้านยางน้ำใส คือชื่อของชมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านยางน้ำใสที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิท-19

บ้านยางน้ำใส ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7 ที่ตำบลสตึก  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรหนาแน่น   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก รองลงมาคือ เลื้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ทอผ้า และทำดอกไม้จากวัตสดุธรรมชาติเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเกี่ยวข้าว ซึ้งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่มีเติบโตมั่นคงและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก   รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้ำใส  เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานชาวตำบลสตึก ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจักสรรงบประมาณจาก อบต.สตึก  เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก  แต่บ้างเส้นทางก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

อัตรลักษณน์ของชุมชนนอกจากการเกษตร และการทำดอกไม้ทำด้วยสิ่งของธรรมชาติ  และการทอผ้าแล้ว  ยังมี ปลาส้ม อันเลื่องชื่อของตำบล เพื่อเป็นการรวมกลุ่มและสืบทอดมาตลอดจนสร้างรายได้เสริมให้กลับสมาชิกจากการขายปลาส้ม โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านยางน้ำใส  มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น เสื่อ ปลาส้ม ดอกไม้ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน  ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ในครัวเรือนและภาระหนี้สิน ทำให้เกิดการอยพยแรงงานไปทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิต-19 เหล่านี้รวนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ทราบข็อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์  เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู