ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป จันทนะชาติ

ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม
รายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก

นายสมพร บูรณะขจร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

          ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้านในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1565 หลังคาเรือน มีประชากร 7437 คน ชาวบ้านบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษครกร เช่น ทำนาข้าว ทำไร่อ้อยหรือสวนยาง เป็นต้น บางหมู่บ้านมีการทำผลิตพันธ์สินค้า OTOP เช่น กระเป๋าตังค์กก รองจาน เสื่อขิด เป็นต้น  ช่วยให้พัฒนาอาชีพในครัวเรือนและมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นตำบลที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษครซึ่งมีการแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างเนื่อง รวมถึงมีทรัพยากรแหล่งน้ำและป้าไม้ ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมได้มีการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.ทุ่งวัง เพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างต่อเนื่อง

          อัตลักษณ์ของตำบลทุ่งวัง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนพร้อมเพรียงมีส่วนร่วม  หลอมรวมภูมิปัญญา  เน้นการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง อบต.ทุ่งวัง ได้ส่งเสริมการทำอาชีการเกษตรตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในการสร้างผลิตพันธ์สินค้า OTOP ทำให้ประชาชนมีรายได้ในการทำสินค้าอีกทั้งมีการประกาศจำหน่ายสินค้า OTOP ทางออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาผู้สูงอายุขาดรายได้ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหารายได้ในครัวเรือนภาระหนี้สิน ทำให้มีการไปทำงานต่างจังหวัด กระทบปัญหาในปัจจุบันคือ สถานการณ์โควิด-19 เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน จากการลงพื้นที่ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู