ในส่วนที่ได้ค้นพบจากชุมชนตำบลเมืองฝาง

หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่11​หมู่ที่14 ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการทำนาตามฤดูกาล และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย เป็นต้น เมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็ประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อยและรับซื้อของเก่า​ปลูกผักขายในชุมชน เมื่อสอบถามถึงรายได้ รายรับ รายจ่าย การออม รวมไปถึงการเป็นหนี้สิน ประชาชนคนส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่วนใหญ่ในทุกครอบครัวไม่มีเงินออม แต่มีหนี้สินทุกหลังคาเรือน จากการให้กู้ ธกส.มาใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายในด้านอื่นๆ

สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ถ้าหากว่าเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จัดการอบรม มีการพัฒนา ชี้แนะแนวทาง สร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อที่เพิ่มเติมในส่วนที่จะก่อรายได้ให้กับชุมชน  เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ผมจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ชุมชนครัวเรือนมีอาชีพอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืน

     

อื่นๆ

เมนู