“ทุ่งวัง เมืองแห่งแหล่งน้ำ” จากที่เราได้ทำความรู้จักตำบลทุ่งวังกันไปคร่าว ๆ แล้วนั้น กระผมจึงจะพามาทำความรู้จักกับตำบลทุ่งวังให้มากขึ้นไปอีก ในอีกมิติหนึ่งกัน ซึ่งจะเป็นการทำความรู้จักกับที่ไปที่มาของชื่อทุ่งวังและสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบทั้งตำบล  โดยคำว่าทุ่งวังนั้นน มาจากคำว่า “ทุ่ง” หมายถึงพื้นที่ราบ “วัง”  หมายถึง แหล่งน้ำ พอรวมเป็น “ทุ่งวัง” หมายถึง พื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำนั่นเองหมายถึง แหล่งน้ำ พอรวมเป็น “ทุ่งวัง” หมายถึง พื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำ

ปัจจุบันตำบลทุ่งวัง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสตึก ซึ่งประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ซึ่งจะมีแหล่งน้ำอยู่ล้อมรอบตำบล  ทุกทฺศทาง  ทิศเหนือของตำบลจะติดกับตำบลท่าม่วงซึ่งมีแม่น้ำมูลเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด  และทางทิศเหนือของทุ่งวัง จะมีหนองละหานน้อย หนองละหานใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของบ้านตาลอง หมู่ที่7  ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น จะมีหนองหอย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของบ้านโนนสะอาด หมู่ที่14 ทางทิศใต้ก็จะมี หนองแวงสาธารณะประโยชน์ เป็นแหล่งน้ำของบ้านหนองแวง หมู่ที่2 มางทิศตะวันออกนั้น จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบลทุ่งวัง อย่างอ่างเก็บน้ำหนองทัพค่าย เป็นแหล่งน้ำที่มีการสูบน้ำจาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการเกษตร การประมง เช่น การปลูกผักสวนครัวรอบอ่างเก็บน้ำหนองทัพค่าย ปลูกข้าวโพด เพาะพันธ์ปลานนานชนิด เป็นต้น อ่างเก็บน้ำหนองทัพค่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองทัพค่าย บ้านกอก บ้านดอนแก้ว  และบ้านหนองแวง เมื่อก่อนบ้านดอนแก้วจะมีแหล่งน้ำที่ชื่อว่า หนองขยอม หนองดอนแก้วยาว หนองดอนแก้วใหญ่ ปัจจุบันถูกขุดลอกรวมเป็นอ่างเก็บน้ำหนองทัพค่าย บ้านหนองแวง จะมีแหล่งน้ำที่ชื่อว่าหนองกะแยง หรือหนองนเรศวร ก็ถูกขุดลอกรวมเป็นอ่างเก็บน้ำหนองทัพค่ายเช่นกัน นอกจากนี้ทิศตะวันออกสุด จะมีลำน้ำชีลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต ของจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ บริเวณดังกล่าวมีป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชื่อว่าป่าชุมชนอุดมทรัพย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นป่าพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับอ่างเก็บน้ำหนองทัพค่ายนั่นเอง

และนี่คือมาของชื่อ ตำบลทุ่งวัง ฉบับความเข้าใจของกระผม เพราะตำบลที่มีพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำน้อยใหญ่ทั่วทั้งตำบล และมีธรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทุ่งวัง เมืองแห่งแหล่งน้ำ”

 

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู