1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล, ด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบแบบมาตรฐาน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน รายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้านนำเข้าข้อมูล และด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

ผลการปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล

ผลและรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล ลงข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และปรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  สนับสนุนการดำเนินงาน, ทำฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูล นำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นำเข้าข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, ผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ,รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,จัดทำภาพโปสเตอร์ในหัวข้อ “ใส่ผ้าไทย ไล่ลมร้อน”

ลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ตำบลกันทรารมย์ และตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู