นางสาวกมลชนก สนิทศรี

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนแรกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ประกอบด้วย

การประชุมทำความเข้าใจจากคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ และคณะ จัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง มีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางเข้าร่วมรับฟังและรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตรร่วมกัน

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของตำบลเมืองฝาง คือ ลงพื้นที่ขอข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านหมู่1 และข้อมูลเพิ่มเติมจากครู กศน. โดยการแบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มเพื่อดูแลแต่ละโซน สำหรับกลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา กำรัมย์, นางอรุณ อุ้มรัมย์, นางสาวกมลชนก สนิทศรี และ นายเอกนรินทร์ พรหมประโคน รับผิดชอบโซนบ้านเมืองฝางและบ้านโคกแสลงน้อย ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการเก็บข้อมูลไม่ค่อยเข้าใจกับเอกสารการเก็บข้อมูลและในแต่ละครัวเรือนไม่ค่อยอยู่บ้าน และหลังจากที่เก็บข้อมูลครบทุกหมู่บ้านแล้ว ได้ประชุมสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาบ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง โดยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีการชี้แจงถึงการเขียนบทความ การทำคลิป การเขียนรายงานผลปฏิบัติงาน กิจกรรมถัดไป แนวทางการดำเนินกิจกรรม การอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางที่กำหนด และเรื่องอื่น ๆ

ลงพื้นที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้าน ม.4

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านหมู่1 และข้อมูลเพิ่มเติมจากครู กศน.

และในเดือนกุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มาจัดกิจกรรมการทำน้ำมัก น้ำยาล้างจาน สบู่ เจลล้างมือจากสารธรรมชาติ ที่บ้านเมืองดู่ (ศาลาประชาคม หมู่ 8 ) ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  มีคนเข้าร่วมกี่ 40 คน ในการนี้ผู้จ้างงานในโครงการทุกคนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

การทำน้ำมัก น้ำยาล้างจาน สบู่ เจลล้างมือจากสารธรรมชาติ

โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ ลงพื้นที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านหมู่1 และข้อมูลเพิ่มเติมจากครู กศน. และเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จภายในระยะที่กำหนดเรียบร้อย สำหรับกิจกรรมถัดไป คือ การเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01, 02, 06 ข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมายอย่างละเอียดรายครัวเรือน และข้อมูลหมาแมวในตำบลตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู