ดิฉัน นางสาวเมทินี ศรีเพ็ชร ผุ้ปฏิบัติงาน กพร.ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้ประจำพื้นที่ที่หน่วยงานสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

      วันทีี3กุมภาพันธ์2564 ดิฉันได้เดินทางเข้าไปรับรายงานตัวยังสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมี่พี่ที่ประจำสำนักงานอยู่ศูนย์ดำรงธรรมอยู่2ท่าน  ดิฉันได้เข้ารับการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานการปกครองทั้งในด้านเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ด้านท้องถิ่นอำเภอ งานด้านธุรการ ด้านการส่งเอกสาร ด้านการประสานงานและได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ทางหน่วยงานได้มอบหมายงานให้ และในระหว่างวันที่15-19กุมภาพันธ์2564 ดิฉันได้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานกรุงไทยในการลงทะเบียนเราชนะให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมารท์โฟน ที่ได้มาลงทะเบียนตามตำบลของอำเภอสตึก ณ ที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์

จากการที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการลงทะเบียนเราชนะในระยะเวลา1อาทิตย์ พบว่ากลุ่มบุคลคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นวัยผู้สูงอายุ ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กัน ทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดจำนวนประชากรของบุคคลที่มาลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

 

 

อื่นๆ

เมนู