บ้านเมืองโพธิ์วิถีอิสานใต้

ศุภวิชญ์ อุทปา

บ้านเมืองโพธิ์ เป็นชุมชนหนึ่ง ในตำบลเมืองโพธิ์ ซึ่งตำบลเมืองโพธิ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ เกาะกลุ่มกัน อยู่ในละแวกเดียวกัน มีวิถีชีวิต แบบชุมชนดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมก็รับจ้างทั่วไป ลูกหลานแยกครอบครัว ก็จะแบ่งพื้นที่ ให้ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จนทำให้ชุมชนแน่นหนาไปด้วยบ้านเรือน

ข้าพเจ้านายศุภวิชญ์ อุทปา และคณะ ได้ลงปฏิบัติงาน บ้านเมืองโพธิ์หมู่ 6 ตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากร 308 คน  และมี59 ครัวเรือน เบื้องต้นในการเดินสำรวจเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้ขออนุญาตท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านได้ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ทราบโดยทั่วกัน จึงทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลต่างๆดีเยี่ยมอย่างน่าประทับใจ จากการ สำรวจทำให้ได้ทราบข้อมูลหลายๆด้านเพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขต่อไป เช่นด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ มีบางครัวเรือนแอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะนอกหมู่บ้าน ปัญหาวัยรุ่นขี่รถเสียงดัง ปัญหายาเสพติดเป็นต้น ด้านอาชีพเสริม มีการเพาะเห็ด เลี้ยงโค สุกร มีการทอผ้าใหม อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ท้ายนี้ขอขอบคุณ ในน้ำใจไมตรี ของท่านผู้นำชุมชนและชาวบ้านเมืองโพธิ์หมู่ 6 ทุกท่านที่เสียสละเวลา  ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ข้าพเจ้าหวังว่าจากข้อมูลด้านต่างๆ จะนำไปสู้การพัฒนาชุมชนบ้านเมืองโพธิ์ให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู