วรภาศ ศรีพรหม

         วิถีชีวิตแบบไทย

                   วิถีชีวิตแบบไทยดำรงไว้ซึ่งงานศิลปะและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเกาะ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ระดับจังหวัด เป็นศูนย์รวมงานผ้าประเภทต่างๆ มีตั้งแต่งานทอผ้าไหมผ้าสไบ เครื่องประดับศิราภรณ์ผ้าทอ และอื่นๆ อีกมากมาย

บ้านหนองเกาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากร 697 คน ชาย 374 คน หญิง 323 คน รวมทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป และทอผ้าและงานประดิษณ์เครื่องประดับศิราภรณ์เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคงก็มีโรคระบาดโควิด 19 เข้ามา จากการที่ได้รวมกลุ่มทำงานก็ต้องแยกกันออกมาทำงานที่บ้านของตัวเองแต่ก็ยังเป็นรายได้ของชุมชน  และเป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษตร ด้านภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านหนองเกาะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตัวชุมชนตั้งอยู่ติดเขตอำเภอสตึก ซึ่งมีพระอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางด้านทำเศรษกิจและมีผู้นำหมู่บ้านที่เก่งเป็นผู้นำที่ดี

อัตลักษณ์ของชุมชนนอกจากการเกษตร และการทอผ้าแล้ว ยังมี งานประดิษณ์เครื่องประดับศิราภรณ์อันเลื่องชื่อของหมู่บ้านหนองเกาะ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม ตลอดจนสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกอีกด้วย โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านหนองเกาะนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าสไบ ผ้าขาวม้า เครื่องประดับศิราภรณ์ สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ ของครัวเรือนและภาระหนี้สิน ทำให้เกิดการออกไป ทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เหล่านี้ล้วน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน และชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ทราบข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการนำไป วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู