เธอชื่อทุ่งวัง

จารุวรรณ สุวรรณขันธ์

         ทุ่งวัง คือชื่อ ตำบลในอำเภอสตึก ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม รายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร บูรณะขจร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

     อำเภอสตึกเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ทั้งหมด 12 ตำบล 175 หมู่บ้าน และตำบลทุ่งวัง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่ข้าพเจ้าพึ่งจะรู้และเคยได้ยินว่าเป็นตำบลนำร่องในเรื่องของสินค้า OTOP และอีกทั้งยังมีเรื่องของเกษตรกรรม ซึ่ง ข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้เข้าไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งวังที่มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลทุ่งวัง ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน เป็นอาชีพที่เสริมที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มี การรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทาการเกษตรมีการสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก แต่บางเส้นทางก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

             

                   

   ตำบลทุ่งวังนับได้ว่าเป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับยกย่องในสินค้า OTOP และเกษตรกรรม จึงเป็นตำบลนำร่องในด้านนี้และเป็นตำบลที่มีรายชื่อในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม รายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯที่จะสามารถนำพาให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ตั้งไว้

อื่นๆ

เมนู