โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านค่ายทหาร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล แบบฟอร์มที่ 01 และ 02 กรอกข้อมูล 01 ลงในระบบ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางอาจารย์ประจำโครงการมีการนัดประชุมวางแผนในการดำเนินงาน ร่วมกันกันหาแนวทางแก้ไข และทำกิจกรรมพัฒนาตำบลเสม็ด ในช่วงเดือนเมษายน ต่อไป

นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                     ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู