1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC-07โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล01 02 ในชุมชนค่ายทหาร ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564   โดยนำข้อมูลที่ได้  มาวิเคราะห์ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 จุดประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้น ๆ เป็นการให้ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ทุกครัวเรือนมีการป้องกัน และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี แต่ยังมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

ข้าพเจ้าได้สอบถาม  ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ตามที่ทางส่วนกลางให้มาตามความจริง และมีประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง  เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ดจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู