มาตรการป้องกันโควิด-19 ของตำบลเมืองฝาง
1 ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่กลับมาจากที่อื่นก่อนเข้าหมูบ้านหรือชุมชน
2 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน
3 ให้ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่อันตรายตรวจเช็คและกักตัว14 วันตามมาตรการป้องกันโควิด-19
4 ผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 พื้นฐานแก่ประชาชน
5 ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัวของทั้งตัวผู้เดินทางกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน และผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู