จุดเริ่มต้นความสำเร็จของชุมชน เกิดเพราะความสามัคคีของคนใน

            ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สวัสดีครับเหล่าผู้อ่านทุกท่าน พบกับผมอีกเช่นเคย ในวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เมื่อไม่นานเกี่ยวกับความสามัคคีของชุมชน ผมและเหล่าผู้จ้างงานทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและอบรบเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการอบรมเกี่ยวกับโควิด 19 และได้มีการพัฒนาพื้นที่ในวัดให้สะอาดปลอดภัยจากโรคต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับหน้าฝน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนของชุมชนให้มีความสามัคคีมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาให้ชุมชนนั้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานชาวเมืองโพธิ์ต่อไป เพราะจุดเริ่มต้นความสำเร็จของชุมชน เกิดเพราะความสามัคคีของคนใน

 

 

อื่นๆ

เมนู