นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงสูง การดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวในสถานการณ์แพร่ระบาดถือว่าสำคัญอย่างมาก โควิด 19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างสูงและทุกคนมีโอกาสที่จะติดได้ตลอดเวลาถ้าหากไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคร่งครัด จึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในหัวข้อการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า โดยจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ กลุ่ม อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองฝางที่ไม่มีภาวะเสี่ยงและไม่ใช่ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน

การจัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรและอาจารย์ เป็นการอบรมตั้งแต่แหล่งที่มาของโรคโควิด 19 การดูแลตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน การดูแลตัวเองหากติดโควิด 19 การดูแลคนภายในครอบครัวและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ล้างมือกลิ่นน้ำนมข้าวและสเปรย์แอลกอฮอร์โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ลองทำและมีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้นำกลับไปใช้ในครัวเรือน การจัดอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านในตำบลได้ความรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้นและดูแลอย่างถูกวิธีในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้เองได้อีกด้วย ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างมาก

อื่นๆ

เมนู