1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ( ประชาชน )

SC03 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ( ประชาชน )

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำเดือนตุลาคม 2564 ของนายโกศล กึมรัมย์ (ประชาชน)

อ้างอิงการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยอาจารย์อุกฤษณ์ นามจำปา หัวหน้าโครงการชี้แจงการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานเดือนตุลาคม เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหมู่ 2 สนวนนอกและหมู่ 3 สนวนใน ดังนี้

1.เพื่อขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม

2.ติดต่อประสานงานนางรำหมู่ 2 และนางรำหมู่ 3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

3.หาข้อมูลค่าใช้จ่าย (ค่าสถานที่,ค่านางรำ)

4.ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชนสำรวจจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมหมู่ 2 และ หมู่ 3

       

อ้างอิงการประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการติดต่อประสานงานเพื่อทำกิจกรรมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายดูแลจัดคิวของนางรำทั้งหมู่ 2 บ้านสนวนนอกและหมู่ 3 บ้านสนวนใน

       

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางกลุ่มมีนัดลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และวางแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อในการจัดครั้งนี้ว่า“การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว”

         

       

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทำกิจกรรม “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ซึ่งมีแผนในการจัดกิจกรรมดังนี้

8.30 น. ลงทะเบียน

       

9.00 น. รำบายศรีฯและรำมงคลจองได

         

9.30 น. พิธีเปิดโดยอาจารย์ อุกฤษณ์ นามจำปา

         

10.00 น. รำตราดและรำบาสโลป ของหมู่ 2 บ้านสนวนนอก (แต่เนื่องจากหมู่ 2 บ้านสนวนนอกมีนางรำบางท่านติดภารกิจอยู่ยังไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงให้ทางนางรำหมู่ 3 บ้านสนวนในขึ้นเวทีก่อน) ซึ่งหมู่ 3 รำในท่ารำกะลาและต่อด้วยรำกันตรึมอีสานใต้

       

       

10.30 น. เป็นรำของหมู่ 2 บ้านสนวนนอกซึ่งขยับเวลาให้หมู่ 3 ก่อนซึ่งหมู่ 2 บ้านสนวนนอกรำ 2 ชุดคือรำตรดและบาสโลปจังหวะกันตรึม

       

         

11.00 น. อาจารย์ผาณิต สืบขำเพชร ปรับท่ารำและจัดระเบียบแถวให้นางรำใหม่ทั้งหมู่2และหมู่3

       

12.00 น. พักรับประทาน

13.00 น. นางรำหมู่3 บ้านสนวนใน รำแก้ไขจากที่อาจารย์ปรับใหม่

       

13.30 น. นางรำหมู่2 บ้านสนวนนอก รำแก้ไขจากที่อาจารย์ปรับใหม่

        

14.00 น. อาจารย์จินดาพร สืบจำเพชร มอบรางวัลให้ทั้ง2หมู่บ้าน

     

       

14.30 น. อาจารย์อุกฤษณ์ นามจำปา กล่าวปิดงาน

       

อื่นๆ

เมนู