สร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ

ศศกรณ์ หอมเนียม

          ปัจจุบันคนไทยทิ้งขยะกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่ทิ้งขยะ ขยะที่คนเราทิ้งกันนั้นบางชิ้นก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือดัดแปลงเป็นของใช้สิ่งใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าการทิ้งขยะรีไซเคิลไปกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ นั้น เท่ากับว่าเรากำลังทิ้งเงินลงถังขยะ เพราะขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่ขายได้ และยังสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย

            ที่ผ่านมาทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ) ได้จัดอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต” โดยวิทยากรคือ คุณนิธิพล ชินศิริพันธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ ได้แก่ 1.ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ซึ่งทำเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่สามารถใช้ในการเกษตรได้ 2.ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาขายได้ เช่น แก้ว ขวดน้ำ กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น สามารถนำไปขายตามร้านรับซื้อของเก่า หรือผู้รับซื้อที่ใช้รถยนต์ตระเวนรับซื้อตามบ้านเรือนในชุมชน 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่ย่อยสลาย เช่น โฟม ถุงพลาสติก กล่องนม ถุงขนม ซึ่งของใช้เหล่านี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน แต่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่า สร้างรายได้ เช่น ซองกาแฟ นำมาล้าง และนำมาถักหรือเย็บ ก็สามารถแปรรูปให้เป็นกระเป๋าได้ 4.ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีอันตรายต่อตัวคนและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย หน้ากากอนามัย และกระป๋องยาฆ่าแมลง ซึ่งขยะจำพวกนี้ต้องคัดแยกใส่ถังขยะให้ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปทำลายอย่างเหมาะสมไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการสร้างถังแยกขยะตามประเภทต่างๆ และมอบให้กับชาวบ้านที่มาอบรม วัดต่างๆในตำบล รวมถึงมีการติดตามผลต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

          ซึ่งถ้าหากเราคัดแยกขยะตามประเภทให้เป็นอุปนิสัย โดยเริ่มจากตัวเรา ก็จะสามารถสร้างรายได้จากขยะประเภทต่างๆหรือนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ รวมถึงเป็นการลดขยะต้นทางและช่วยให้สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนดีขึ้นด้วย

 

อื่นๆ

เมนู