บทความ

        ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานรายตำบลประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง ได้ประชุมออนไลน์ในการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ในการจัดทำตัวผลิตภัณฑ์น้ำพริก และอบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้และมีทักษะในการตัดต่อคลิปวีดีโอ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได้อีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ร่วมกับประชุมออนไลน์ในการเตรียมความพร้อมในการอบรมความรู้เรื่องการทำน้ำพริกและอบรมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากนั้นได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพื่อเป็นข้อมูลเบิ่งต้นในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น ตลอดทั้งการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่หรือการเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

ซึ่งตลอดทั้งเดือนในการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ปัญหาและอุปสรรค์ในการลงพื้นที่น้อยมาก และเกิดประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน โดยการลงพื้นที่การทำงานดังกล่าวข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้าน และตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นอย่างดี โดยการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และล้างเจลล้างมืออยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

อื่นๆ

เมนู