โคกหนองนาโมเดล เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านในชุมชนมีไม่กี่คนที่จะรู้จักโครงการนี้

วิธีชุมชนโบราณการทำไร่ทำนาจะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมรอฝนรอฟ้าจะทำการเกษตรแบบตามฤดูกาลมีผนตกลงมาถึงจะได้ทำนาไม่มีโครงการการหรือวิธีการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการเกษตร ทำให้การดำรงชีวิตไม่สมบูรณ์เกิดความยากลำบากหากเมื่อขาดน้ำอาจทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ขาดน้ำไปเลี้ยงและไม่เติบโตในที่สุดทำให้เกิดความขาดแคลนอาหารและการสร้างรายได้

โครงการโคกหนองนา เป็นโครงการที่ทำให้ชีวิตของคนในชุมชนชนบทดีขึ้นโดยสร้างกรอบความคิดทางการเกษตรโดยเปลี่ยนจากเกษตรกรที่ทำนาอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ใช้ทำนา มาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานมีการแบ่งพื้นที่จากนาให้เปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวน เลี้ยงสัตว์ ยังมีการทำ ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจุลินทรีย์ เพื่อให้ไม่ต้องใข้สารเคมี มีการปลูกต้นไม้ล้มลุกมีการเผาถ่าน ในบริเวณเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายทำการเกษตร

 

 

อื่นๆ

เมนู