ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานโดยจะเป็นเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล” สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เป็นเหตุให้คณะผู้ปฏิบัติงานต้องประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยหลังจากการประประชุมการปฏิบัติงานได้ข้อสรุปว่า แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่ก่อนการปฏิบัติงานจริง ช่วงที่สอง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564 คือการปฏิบัติงานจริง

 

          ช่วงแรก วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล คือการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เต้นท์โต๊ะเก้าอี้ และนัดหมายวันเวลาการอบรมในช่วงที่สองต่อไป

 

          ช่วงที่สอง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล คือการจัดการอบรม โดยมีทั้งหมด 3 ฐานหลัก ได้แก่ ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยหมักจุลีนทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

โดยที่จะกล่าวถึงคือ ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ขั้นตอนการทำมีดังนี้

 วัสดุ/อุปกรณ์

  1. หน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม
  2. นมเปรี้ยว 1 ขวด
  3. กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม
  4. น้ำ  10 ลิตร
  5.  ถังน้ำปิดฝาได้ความจุ 100 ลิตร

ขั้นตอน/วิธีการ

1.สับหน่อกล้วยให้ขนาดพอเหมาะสม

 

2.ใส่น้ำลงไปในถังเติมกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวลงไป

 

3.ใส่หน่อกล้วยที่สับเตรียมเอาไว้ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน

 

4.ปิดฝาถังให้แน่นทิ้งไว้ 7-14 วัน สามารถนำไปใช้ได้

 

ประโยชน์/อัตราส่วนที่ใช้คือ ปุ่ย 3 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร

  1. เร่งการเจริญเติบดตของพืช
  2. บำรุงปรับสภาพดิน
  3. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน

 

          โดยสรุป กิจกรรมอบรมโคกหนองนาโมเดล เป็นการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่อย่างไรให้เกิดประโยนช์สูงสุดลดการพึ่งพาสารเคมีปลูกพืชที่หลากหลายนำมาซึ่งชิวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

อื่นๆ

เมนู