การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล                                   ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

     

        วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 U2T ตำบลสนวนจัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แปลงนายบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดูแลโครงการโคกหนองนาโมเดล จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันกับชาวบ้าน                                

                 

       1. สาธิตการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ประโยชน์ เร่งการเจรืญเติบโตของพืช บำรุงสภาพพื้นดินและช่วยสลายอินทรีย์      วัตถุในดิน

                           

         2. สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้จากครัวเรือน ได้แก่ ไข่ไก่ ผงชูรส น้ำปลาและกะปิ           ประโยชน์ คือ เร่งการเจรืญเติบโตของพืช เร่งดอก ออกผล บำรุงดิน ปรับปรุงดินและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

                         

        3. ศึกษาจากฐานเรียนรู้ “คนเอาถ่าน” จากการเผาถ่านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็คือ”น้ำส้มควันไม้ ” ทั้งนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนด้านต่างๆต่อไป และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ดีมากยิ่งขึ้น

                              

         4. นายบุญทัศน์ กะรัมย์ พาเดินเที่ยวชมไปยังพื้นที่เกษตรกรรม  สวนเกษตร สวนสมุนไพร เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น

                 

         5. ออกแบบโคกหนองนาโมเดลตามความคิดของแต่ละกลุ่ม โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดูแลโครงการโคกหนองนาโมเดลและนายบุญทัศน์ กะรัมย์คอยให้คำปรึกษา แนะนำในทุกๆด้านเพื่อให้โคกหนองนาโมเดลที่จัดทำขึ้นถูกต้อง สมบูรณ์

          สรุป ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน โดยเกษตรกรเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้เกิดรายได้ นอกภาคการเกษตรส่วนหนึ่ง และเกิดการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างเกษตรกรด้วยกันที่มาเยี่ยมชม

 

 

อื่นๆ

เมนู