การอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
  วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลสนวน จัดกิจกรรมโคกหนองโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลแปลงนายบุญทัศน์ กะรัมย์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นำโดยท่านอาจารย์อุกฤษ นาจำปา และคณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลสนวน ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนเกษตรอำเภอห้วยราชได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลให้กับชาวบ้านในตำบลสนวน ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีช่วงเช้ามีการให้ความรู้เรื่องการจัดสรรค์พื้นที่เดินชมสวน การออกแบบพื้นที่เพื่อขุดโคกหนองนา รวมไปถึงการปลูกพืชผสมผสาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวปุ๋ยจุลินทรีย์ การเผาถ่าน และภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมปฏิบัติ โดยทางเจ้าของแปลงและทีมงานพัฒนาชุมชนเกษตรอำเภอได้สาธิตและสอน อาทิเช่น   จุลินทรีย์หน่อกล้วย
   จุลินทรีย์หน่อยกล้วยมีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดีและมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชซอนไซลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน    ปุ๋ยคอก ในมูลสัตว์
    ธาตุอาหารใน ปุ๋ยคอก จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการเลี้ยง การเก็บรักษา แหล่งที่อยู่ของสัตว์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพืชผักแล้ว ยังช่วยป้องกันรักษาหน้าดินและบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชด้วย   จุลทรีย์สังเคราะห์แสง
   จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้น เราจะต้องนำอาหารมาเลี้ยงตัวจุลินทรีย์ โดยนำอาหารมาเพาะเชื้อใส่ลงไปในขวดที่มีน้ำแล้วนำขวดที่มีอาหารและน้ำไปตั้งตากแดด โดยอาหารก็คือไข่ไก่ ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

   https://youtu.be/hpMgGp0BwiE

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู