โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงาน ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน  เกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลในระบบ CBD โดยข้อมูลที่ต้องเก็บมีดังนี้ 1 .ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิท 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก / ที่อาศัย  4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันรับผิดในการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มดิฉันได้รับผิดชอบเก็บข้อมุลบ้านจะหลวย หมู่3, บ้านกระทุ่ม หมู่4, บ้านกระทุ่มเหนือหมู่ 15 และบ้านโนนเกตุ หมู่12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เป็นอย่างเคร่งครัด โดยมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านจะหลวย หมู่3, บ้านกระทุ่ม หมู่4, บ้านกระทุ่มเหนือหมู่ 15 และบ้านโนนเกตุ หมู่12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้สอบถามข้อมูลและบันทึกข้อมูลจนสำเร็จด้วยดี

อื่นๆ

เมนู