ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้า ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักนั้นมีดังนี้ 1) ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ 2) ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน 3)ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น 4)ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี 5)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 6)ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น 7)ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ 8) ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป

ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดอบรบให้ความรู้กับคนในชุมชนร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า เป็นการนำทรัพยากรภายในชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดเป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งนี้โดยปกติแล้วชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้าจะนำก้อนเห็ดที่เก็บเกี่ยวแล้วไปทิ้ง ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่มองว่าไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์

ในการอบรมครั้งนี้ผมมองว่าชาวบ้านได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยพร้อมวิธีการทำปุ๋ยเองที่สามารถนำไปใช้เองได้ในอาชีพเกษตรกรทั้งการทำนา  ปลูกผัก  ทำสวนต่างๆ จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับชาวบ้าน เพื่อให้เป็นการให้นำความรู้มาต่อยอดเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยืนด้วยตัวเองได้

อื่นๆ

เมนู