รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) SC 03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียนนายพนมชัย ชุมพลชัย นักศึกษา โดยแผนงานของกลุ่มSC03 คือการทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบครบวงจร การที่หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมอยู่แล้ว พอได้โครงการมาสนับสนุนทำให้หมู่บ้านมีความน่าสนใจมากขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

บทความนี้จะเป็นบทความสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปี 2564 ผู้เขียนจึงได้สรุปกิจกรรมที่ทำมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

เดือนแรกของการปฏิบัติงานคือการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านจบก นายวีสาม ศิษจันทร ที่ช่วยให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

ในเดือนที่สอง ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านจบก ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีของโรงเรียน ทั้งความร่มรื่น สวยงาม แต่ด้วยความที่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากและมีโรงเรียนรอบ ๆ หมู่บ้านจบกอยู่หลายโรงเรียนทำให้มีผู้ปกครองเลยไม่ได้พาบุตรมาเรียนมาที่โรงเรียนบ้านจบกจึงทำให้มีเด็กน้อยลงทุกปี

เดือนที่สาม เป็นการจัดกิจกรรม “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” โดยในการจัดกิจกรรมนี้ไม่ได้มีแค่การทำความสะอาดชุมชน (“การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”) เพียงอย่างเดียวมีการอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมที่จัดนี้จัดอยู่ในวัดประจำตำบลสนวน ได้แก่ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน
วัดช่างหิน และวัดป่านกกระเรียน

เดือนที่สี่ เป็นการลงพื้นที่เพื่อนำชาวบ้านย้อมสีผ้าไหมจากสีธรรมชาติ โดยผู้เขียนได้เขตรับผิดชอบเป็นบ้านจบก ก่อนที่จะลงพื้นที่ได้มีการเตรียมองค์ความรู้ให้กับทีมงาน SC03 ไม่ว่าจะเป็นการฟอกขาวให้กับเส้นไหม เทคนิคการย้อมสียังไงให้สีติดทนนาน ในการอบรมครั้งนี้นำโดยอาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา เมื่อลงพื้นทางทีมงานได้เตรียมเส้นไหมไว้ให้ชาวบ้านได้ฟอกย้อม และเมื่อทำการฟอกย้อมเสร็จสิ้นก็ต้องรอให้ชาวบ้านนำเส้นไหมที่ฟอกย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแปรรูปต่อ

เดือนที่ห้า เป็นการจัดกิจกรรม การเพิ่มทักษะในการเสริมน้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการอบรมให้กับเหล่าเด็ก ๆ ในตำบลสนวนเผื่อที่จะได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนภายในโอกาสต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

เดือนที่หก เป็นการทำงานต่อเนื่องจากเดือนที่สี่ที่เป็นการอบรมการฟอกย้อมสีให้กับเส้นไหม โดยในเดือนนี้ชาวบ้านได้นำเส้นไหมที่ฟอกย้อมมาแปรรูปเป็นผ้าไหมเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนและทีมงาน SC03 จึงได้นำน้ำยาตกแต่งผ้าไหมให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหม

เดือนที่เจ็ดเป็นการอบรมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนำไปให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้ทีมงานจัดกลุ่มและหาผลิตภัณฑ์ในตำบลมาขาย โดยวิทยากรที่มาอบรมให้กับทีมงานก็คืออาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

เดือนที่แปดคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยตัวผู้เขียนเองได้เลือกเมนูเป็นโครงไก่ทอด การนำเสนอเมนูอาหารในเดือนนี้คือการจัดทำวิดีโอสอนทำอาหาร เพื่อนำเสนอให้ชาวบ้านได้เลือกใช้เป็นเมนูทางเลือกสำหรับจัดเตรียมให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าพักผ่อน

เดือนที่เก้า กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมการรำประจำท้องถิ่น ตำบลสนวนในงานนี้ผู้เขียนกับทีมงาน SC03 และผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมการจัดการแสดง โดยมีการรำต่าง ๆ ให้ได้รับชมไม่ว่าจะเป็นรำกะลา รำกันตรึม รำบาสโลบ รำตรด

เดือนที่สิบ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตรคือโคกหนองนาโมเดล โดยการเปิดให้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตรของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ ในนั้นยังมีการอบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำน้ำหมักต่าง ๆ เป็นต้น

เดือนที่สิบเอ็ดหรือเดือนสุดท้ายของการทำงานก็จะเป็นการจัดกิจกรรมทางด้านอาหารอีกครั้งและสรุปผลงานทั้งหมดที่ทำมาตลอดปี 2564 ว่าเป็นอย่างไรบ้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำส่งผลให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่

ทั้งนี้ต้องผู้เขียนต้องขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) อาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมงาน SC03 ชาวบ้านตำบลสนวนและบุคคลอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดมา ซึ่งการที่ผู้เขียนได้มาทำงานต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้เขียนได้ทำความรู้จักกับชาวบ้านในชุมชน มากขึ้น ได้รู้จักกับประเพณีในชุมชนที่ยังไม่รู้จักมากขึ้นอีกและได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง

 

อื่นๆ

เมนู