เนื่องด้วยโครงการเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราของบัณฑิตจบใหม่ โดยได้เข้าทำหน้าที่ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช โดยพื้นที่ตำบลสนวน แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลสนวนได้แบ่งการทำงานให้ผู้รับผิดชอบ หมู่บ้านละ 1 คน ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบ หมู่ 9 บ้านระกา   

 

 

              โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจเป็นเวลาทั้งหมด 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยในส่วนของบ้านระกานั้นมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 75 ครัวเรือน แบ่งออกได้ทั้งหมด 4 คุ้ม ได้แก่ คุ้มโคกคูณ คุ้มระกาเหนือ คุ้มระกากลาง และคุ้มระหารซึ่งเป็นคุ้มที่ใหญ่ที่สุด ในส่วนของคุ้มแรกคือคุ้มโคกคูณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 7 ครัวเรือน คุ้มที่สองคือคุ้มระกาเหนือซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 11 ครัวเรือน คุ้มที่สามคือคุ้มระกากลางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 29 ครัวเรือน และคุ้มสุดท้ายคุ้มระหารซึ่งมีผู้อาศัยมากที่สุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 38 ครัวเรือน โดยแต่ละคุ้มไม่ได้อยู่ติดกันแต่เชื่อมต่อกันผ่านถนนเส้นหลัก

 

 

              สภาพสังคมโดยทั่วไปของบ้านระกาประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ หากว่างเว้นจากฤดูการทำนามักจะประกอบอาชีพเสริมรับทอผ้า รับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะคุ้มระหารจะรับจ้างดีดบ้าน บ้านระกามีประชากรผู้อยู่อาศัยน้อยเนื่องด้วยปัจจัยที่ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่มักจะออกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดสาเหตุเกิดจากปริมาณการจ้างในพื้นที่หรือภายในจังหวัดมีน้อยจึงทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอในครัวเรือน ผู้ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นคนแก่และเด็ก ในส่วนเส้นทางการคมนาคมหลักนั้นเป็นถนนลาดยาง ส่วนถนนที่ตัดผ่านตัวหมู่บ้านเป็นคอนกรีตสภาพโดยร่วมของการคมนาคมภายในหมู่บ้านถือว่าดีในระดับหนึ่ง ในส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนั้นคือปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบรโภคที่มักไม่พอใช้ในฤดูแล้งแต่ทางผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นกำลังเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 

               โดยสรุป บ้านระกามักไม่มีปัญหาที่ต้องเร่งรีบในการแก้ไขมากนักนอกเสียจากปัญหาเรื่องน้ำที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมากจึงนำมาซึ่งปัญหาที่น้ำไม่พอใช้ ณ ปัจจุบันทางผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำหมู่บ้านได้หาทางแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู