การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาสถานหรือวัดและที่ทำการสำนักสงฆ์ประจำตำลสนวน โดยประชากรส่วนใหญ่ของตำบลสนวนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจและเก็บข้อมูลศาสนสถานประจำศาสนาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยศาสนสถานพุทธศาสนา 3 วัด และอีก 1 สำนักสงฆ์ ได้แก่ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน โดยมีรายละเอียดของแต่ละวัดและสำนักสงฆ์ดังต่อไปนี้

 

            วัดสนวนนอก เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งประจำอำเภอห้วยราช โดยมีพระมหาวรัตน์ อธํปุญุโญ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยราช มีพระอยู๋ทั้งหมด 7 รูป ภายในวัดสนวนนอก มีโบสถ์ สร้างตั้งคู่กันอยู่ 2 หลัง ภายในมีพระประธานที่สวยงาม

 

            วัดสนวนใน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.สนวน  อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระครูสถิต ธรรมโกวิท เป็เจ้าอาวาสวัด ณ ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 4 รูป

 

           วัดช่างหินวัดช่างหิน เป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อยู่ในตัวชุมชนบ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน วัดนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านสวายจีกน้อย” มีพระมหาเตือนภัย จนทโก เป็นเจ้าอาวาส

 

           สำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านโคกกลัน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ณ ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 3 รูป

 

           โดยสรุป ศาสนาสถานที่ทำการสำรวจทั้งหมดเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ด้วยเหตุว่าประชากรเกือบทั้งหมดของตำบลสนวนนับถือพุทธศาสนา

อื่นๆ

เมนู