ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานคือ “การจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย” โดยก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งคณะผู้ปฏิติบัติงานจะจัดประชุมการทำงานก่อนทุกครั้ง สืบเนื่องจาก ณ ขณะนั้นเกิดการแพร่ระบาดของเเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้คณะผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์หัวหน้างานจำเป็นต้องจัดการประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม google meet เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน

          โดยก่อนการจัดอบรมคณะผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งเป้าหมายความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนผู้ที่มีความสนใจหรือมีความต้องการจะรับการอบรมเพื่อจะเป็นมัคคุเทศก์น้อย ลำดับถัดไปคือการเตรียมสถานที่ที่ใช้อบรมพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบการอบรม โดยสถานที่อบรมได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มทอผ้าไหมตำบลสนวนให้ใช้ “ห้องประชุมกลุ่มศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก” เป็นสถานที่จัดการอบรม เนื่องด้วยผู้รับการอบรมเป็นเยาวชน คณะผู้จัดการอบรมกำหนดให้ผู้ที่รับการอบรมต้องมีผู้ปกครองมาส่งและรับกลับบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม

          ในวันจัดการอบรมได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของการเป็นมัคคุเทศก์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทยโดยเจาะจงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กับตำบลสนวนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้รับการอบรมต้องรับผิดชอบเป็นมัคคุเทศก์

          ในช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงบ่ายหลังจากการรับประทานอาหารเที่ยง คณะผู้จัดการอบรมได้จัดกิจกรรมที่ผู้รับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับในช่วงเช้ามาจำลองสถานการณ์ โดยให้ผู้รับการอบรมรับบทเป็นมัคคุเทศก์และให้คณะผู้จัดการอบรมรับบทเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจบริบทจริงของการเป็นมัคคุเทศก์

          โดยสรุป จากการจัดการอบรมมมัคคุเทศก์น้อยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมการอบรมตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ประกอบกับผู้เข้าร่วมอบรมมีความกระตือรือร้นในการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชนตำบลสนวนถึงจะไม่ได้ลึกซึ้งมากนัก แต่ก็ถือได้ว่าดีในระดับเพียงพอสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ในเบื้องต้น ในอนาคตคณะผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและเมื่อสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทุเลาเบาบางลง นำมาซึ่งการเปิดการท่องเที่ยวในสภาวะปกติอีกครั้ง หวังว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตำบลสนวนของตนเองตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู