บทความประจำเดือนสิงหาคม

​                ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯ กลุ่มทำน้ำพริกบ้านหนองแม่มด

​                ในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่านได้ได้ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อ.ส.ม. และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเบื้องต้น และในเดือนดังกล่าวได้ลงพื้นที่แจกเจลล้างมือ น้ำดื่ม และอาหาร ที่ศูนย์กักกันตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการฯ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ได้ลงพื้นที่ส่งหนังสือราชการให้แก่ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง เพื่อแจงรายละเอียดและเตรียมสถานที่การลงพื้นที่เพื่อการแจลเจลและการแจกน้ำพริกลดโซเดียมแก่ประชาชนในเขตตำบลร่อนทองอีกด้วย

​ซึ่งตลอดทั้งเดือน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ทำการเก็บข้อมูล U2T เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนในเขตพื้นที่ โดยบางส่วนมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือบางส่วนมีการโทรติดต่อประสานงานขอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

 

                                 

อื่นๆ

เมนู