รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา

ในเดือนนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด19 ขึ้น โดยไม่มีทางที่จะลดลง ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เกิดสถานการณ์ขึ้นอย่างหนัก ทำให้การจัดกิจกรรมทำได้ด้วยความยากลำบาก แต่ถึงอย่างไรการจัดกิจกรรมก็ต้องเกินขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้แกชุมชน ภายใต้การควบคุมและป้องกันสถานะการณ์โควิด19 มีการจัดกิจกรรมการประชุมหารือกันเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในชุมชน การป้องกันโควิด19 มีการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกในชุมชนได้รู้เกี่ยวกับสูตรการทำปลาส้มใหม่ๆ ที่ทางคณะอาจารย์และผู้ถูกจ้างงานได้คิดค้นสูตรและปรับปรุงสูตรขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้นำ และสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างมากที่ได้ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกับคณะอาจารย์และผู้ถูกจ้างงานเป็นอย่างดี

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม

ผู้ถูกจ้างงาน  ประเภทนักศึกษา

อื่นๆ

เมนู