นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

ปัจจุบันเกิดการระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ในแต่ละจังหวัดต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หลายพื้นที่ได้มีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้น ในพื้นที่ตำบลเมืองฝางได้จัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ศาลาประชาคมหมู่ 12 พื้นที่วัดป่าสวนธรรม พื้นที่วัดป่าทุ่งสีดา พื้นที่วัดบ้านเมืองดู่และพื้นที่วัดโคกลำดวน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในสถานที่กักตัวแต่ละแห่งภายในตำบลเมืองฝางเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชนและ อสม. ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

โดยทางชุมชนขอความร่วมมือให้ทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินกลับให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการกักตัวจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน ตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและคนในชุมชนและเพื่อป้องกันการระบาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นถึงความสามัคคีและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและอสม.ในชุมชนที่ดูแลการกักตัวตั้งแต่การจัดตั้งสถานที่ที่เหมาะสมตลอดจนการอำนวยความสะดวกและน้ำใจของหน่วยงานต่างๆ ชาวบ้านในตำบลที่ร่วมบริจาคน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและการระบาดเพิ่มมากขึ้นของโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู