1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 การลงปฏิบัติงาน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

SC03 การลงปฏิบัติงาน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการตัดต่อวีดีโอของตำบลสนวน หมู่6 หมู่7 และหมู่8 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และเป็นการน้ำเสนอข้อมูลเรื่องราว ชีวิตตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน และได้รับการอบรมการขายของออนไลน์ การสร้างเพจขายของออนไลน์

     

(1) SC03 ตำบลสนวน เดือนสิงหาคม อบรมเชืงปฏิบัติการตลาดออนไลน์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู