ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID

                                                       สมควร สีชมภู

                  สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศไทยเดือนสิงหาคมนี้ยังเป็นช่วงเวลาอันตรายมากทีเดียวมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขของไทยได้ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนไทยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ซึ่งการฉีดวัดซีนสามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้

หน่วยงานกรมควบคุมโรคของประเทศไทยและศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งข้อมูลนั้นคือว่า “…วัคซีนจึงเปรียบเสมือนให้เราติดโรค และไม่มีอาการ แต่สร้างภูมิต้านทาน เหมือนติดโรค ถ้าเราให้วัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันเหมือนกับเคยเป็นโรคมาแล้ว จำนวนมาก โรคก็จะสงบ ควบคุมได้ ชีวิตก็จะได้กลับมาสู่ภาวะปกติ เด็กจะได้ไปโรงเรียน อยากไปไหนก็จะได้ไป วัคซีนจึงเป็นทางออกในการควบคุมการระบาดของโรค และยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ที่ ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่าปีแล้ว” รวมทั้งได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด ดังนี้
▪ เพิ่มภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
▪ ลดอัตราการเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้
▪ ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ
▪ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
▪ ลดการติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
▪ ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ฉะนั้นแล้ววัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และช่วยป้องกันให้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้ ชุมชนชาวสตึกเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวคณะผู้นำชุมชนจึงได้ดูแล ช่วยเหลือให้ทุกคนในแต่ละหมู่บ้านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกหลังคาเรือน

อื่นๆ

เมนู