ส่งเสริมการแยกขยะในชุมชน

ณัชชา สมพริ้ง

         เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด รอบที่ผ่านมาข้อนข้างส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมากแต่ผู้นำและคนในชุมชนก็ ช่วยการเร่งแกปัญญาหาสถานการณ์การระบาด ได้เป็นอย่างดีโดยมาการจัดสถานที่กักตัวและมาทีมงานที่รับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดีแต่อีกเรื่องที ทางชุมชนยังไม่ตะหนักและให้ความสำคัญ คือการคัดแยกขยะเพราะที่ใดมีผู้คนที่นั้นก็จะมีการ ทิ้งขยะตามมา ที่มาจากการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม

        พวกเราทีมงาน u2t เขตตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จึงได้จัดโครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อสร้างรายได้เสริมจากขยะเปลี่ยนเป็นเงินให้กับคนในชุมชน โดยมีการให้ ความรู้ ว่าขยะแต่ละชนิดมีความพิเศษ นำไปรีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้างและขยะแต่ละชนิดนั้นขายได้ราคาคาเท่าไหร่ ซึ่งคนในชุมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ภายในโครงการทีมงานก็ได้พาคน ในชุมชนออกแบบถังขยะใช้เองในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการแยกขยะ และมีการติดตามการทิ้ง ขยะของคนในชุมชนเป็นประจำ และผลตอบรับก็ดีเป็นอย่างมาก ที่คนในชุมชนนำ มาปรับใช้ในครัวเรือนของตอนเอง นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีรายได้เสริมบางส่วนจากขยะที่แยก ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านถือว่าเป็นโครงการที่ได้ทั้งความรู้ และได้ทั้งระโยชน์เป็นอย่างมากเลยค่ะ

        การส่งเสริมการแยกขยะเป็นการฝึกให้คนในชุมชนรู้ และเข้าใจว่าขยะแบบไหนสามารถนา มา ขายได้ราคา และเข้าใจว่าขยะแบบไหนสามารถนา มารีไซเคิลเป็นของใช้ต่อได้เพื่อเป็นการลด การทิ้งขยะที่ถูกวิธี

 

อื่นๆ

เมนู