บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำตำบล

ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานรายตำบลประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จากเดือนเมษายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อทราบถึงแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์และแนวทางการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง โดยมีหัวข้อการประชุม 4 ด้าน คือ ด้านสินค้า OTOP ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่งท่องเที่ยว

ในเดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแอพพลิเคชั่น U2T เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าชุมชนนั้น ๆ มีแหล่งทรัพยากรมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในชุมชนดังกล่าว รวมทั้งการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ที่อยู่จากต่างจังหวัด ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

จากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. และประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งการเดินทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แต่การทำงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู