ชุมชนบ้านเมืองดู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจำนวน 1,700 หลังคาเรือน โดยประมาณ อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็น หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 13 ,หมู่ที่ 16 บ้านเมืองอยู่ของเรานั้นจะมีประเพณีที่ดีงาม ที่จะต้องรักษาและสืบทอด ต่อ ๆกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณ จะเรียกว่ากิจกรรมหรือประเพณี ก็ได้ ซึ่งประเพณี ต่างๆ จะจัดขึ้นตาม ปีปฏิทิน ดังนี้ คือ เดือนมกราคม จะเป็นการจัดงานขึ้นปีใหม่ ซึ่งชาวบ้าน ส่วนใหญ่ จะพากันไปทำบุญ ตักบาตรที่วัดเพื่อเสริมเป็นศิริมงคลของชีวิต ให้ปีนั้น ๆทำมาหากินคล่องตัว เสริมดวง เพื่อให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา ต่อมาจะเป็นการทำบุญเดือน 4 หรือการทำบุญผะเหวด หรือการทำบุญมหาชาติ ซึ่งบางปี อาจจะตรงกับเดือนมีนาคม หรือ เดือน เมษายน ก็ได้แล้วแต่ฤกษ์ของปี นั้น ๆซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ จะเป็นคนดูฤกษ์ แต่ละงาน ๆไป ส่วนเดือนเมษายนนั้น จะเป็นประเพณีมหาสงกรานต์ ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 13 15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งปี พ.ศ 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 นั้น เป็นช่วงระบาดของโรคโควิค เลยทำให้ไม่มีการจัดงานขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดงานภายในครอบครัว หรือ กุล่มเครือญาติซึ่ง เป็นการรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิค และเดือนเมษายนนี้ ก็ยังมีการจัดงานทำบุญประจำปี ของหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยจะมีการขนทรายเข้าวัด โดยเอาทราย มาจากทั้ง 4 ทิศ พอถึงเดือนเดือนพฤษภาคมปลาย ๆ เดือน หรือ เดือนมิถุนายน ต้นๆ เดือน ก็จะถึงฤดูกาลทำนา เตรียมตัวไถนา หว่านข้าว หรือถ้าในปี นั้น ๆ ฝนมาเร็ว ก็อาจจะเตรียมตัว ไถนา หว่านข้าว ได้เลย ซึ่งชาวบ้านเมืองดู่ ส่วนใหญ่ จะไม่มีคลองส่งน้ำสาธารณะ ที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ให้พอใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกได้ จึงต้องยึดตาม ฝนฟ้าอากาศของปี นั้นๆเป็นหลัก พอถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปีนั้น ก็มีงานใหญ่ ที่ต้องจัดขึ้นเป็นประจำ ในทุกๆ ปี นั่นก็คือการจัดงานวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่สุรินทร์ นั้นเอง ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีการจัดงานนี้เป็นปะจำ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่ท่าน ส่วนเดือนกันยายนหรือ เดือนตุลาคม นั้นก็จะเป็นการจัดงานลอยกระทงประจำปี ซึ่งการจัดงานก็จะจัดอยู่ที่วัด เพื่อหารายได้ นำเอาเงินรายได้จากการขายกระทงและธูป เทียน ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ภายในวัดบ้านเมืองดู่ของเรา เดือนพฤศจิกายน นั้นก็จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนครึ่ง คือจนถึงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งประเพณีต่างๆ ที่กล่าวมานั้น คือประเพณี คร่าวๆ ของชาวบ้านเมืองดู่ ของเรา ซึ่งบางปี อาจจะมีประเพณี อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้ แต่ประเพณีดั้งเดิมของบ้านเมืองดู่ของเรานั้น ก็จะยังคงสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแบบนี้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู